T'interessa

Informació per a la inscripció en el Registre

Informació per a la inscripció en el Registre

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció de la constitució d'un consell local de joventut són: 
 • Acta de constitució del consell local de joventut, signada pels representants legals de les entitats patrocinadores, a la qual s'haurà d'adjuntar l'acreditació de la representació. L'acta es presentarà amb signatures originals.
 • Estatuts del consell local de joventut que en regulen l'organització i el funcionament, i que hauran de contindre tots els punts establits en l'article 6 de l'Orde de 26 de març de 1991, que són:
  • Denominació i domicili social
  • Fins del consell.
  • Procediment d'admissió i pèrdua de la qualitat de l'entitat membre
  • Drets i deures de les entitats membres
  • Recursos econòmics prevists, patrimoni fundacional i límits del pressupost anual
  • Causes de dissolució i destinació que es donarà al patrimoni
  • Funcionament dels òrgans de govern, assemblea general i comissió permanent, que sempre seran democràtics
  • Règim de modificació d'estatuts 

Els estatuts han d'estar signats en tots els seus fulls per tots els representants legals de les associacions fundadores. Els estatuts es presentaran per duplicat i amb signatures originals en els dos exemplars. 

 • Composició de la Comissió Permanent del consell local de joventut
 • El reconeixement del consell local de joventut per part de l'ajuntament respectiu.
 • Sol·licitud formulada pel representant legal en què figuraran les dades d'identificació, a la qual s'acompanyarà còpia del DNI, i en què es descriurà la documentació que s'hi acompanya i la petició que es formula.