T'interessa

Cens d'Associacions

Cens d'Associacions

Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut.

Este Cens va ser creat per Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Les entitats i associacions juvenils que contempla l'esmentada norma poden sol·licitar la seua inscripció en el Cens, una vegada estiguen degudament inscrites en el Registre Autonómic d'Associacions de la Comunitat Valenciana

Per a la inscripció d'una entitat o associació juvenil és necessari presentar, en els registres de l'IVAJ, o en qualsevol altre reconegut per la Generalitat, la següent instància acompanyada dels següents documents:

  1. Fotocòpia de la resolució d'inscripció de l'entitat en el Registre d'Associacions competent.
  2. Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat visats pel Registre d'Associacions.
  3. Còpia de l'acta de Constitució de l'entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern.
  4. Certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de l'actual composició de la Junta Directiva.

Nota: La documentació haurà d'estar compulsada.

Informació i/o dubtes envieu al correu censregistre_ivaj@gva.es

Inscripció en el Cens d'una associació o entitat.

Sol·licitud de certificació d'estar inscrita en el Cens d'una associació o entitat

En el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut apareixen relacionades totes aquelles associacions i entitats juvenils que han sol·licitat la seua inscripció en el Cens, i que mantenen la seua activitat d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 8 de l'Ordre de creació, cosa que els permet rebre informació sobre activitats d'interés i participar en les convocatòries de subvencions de l'IVAJ i d'altres administracions (diputacions provincials, ajuntaments, etc.).

Hi ha altres censos en què les associacions poden estar inscrites o reconegudes com a entitats juvenils: 
  • Registre d'Entitats Veïnals, als municipis on estiguen inscrites les associacions 

 

Estudi sobre l'impacte de l'associacionisme juvenil en la Comunitat Valenciana


L'IVAJ, juntamant amb la Fundació Horta Sud i en col·laboració amb el Consell Valencià de la Joventut, està l'elaborant un estudi que pretén mesurar l'impacte social i econòmic en la Comunitat Valenciana de les associacions juvenils.

La fonamental tasca de dinamització en els col·lectius i en la comunitat, fomentant la participació activa i crítica, resulta de vital importància. Per això pensem que esta tasca  necessita comptar amb un estudi que avalue, amb dades objectives, quin és l'impacte real de les associacions juvenils a la Comunitat Valenciana.

Amb este estudi volem visibilitzar, valorar i reconéixer la contribució social i econòmica que el teixit associatiu juvenil aporta a la societat.

• TERMINI: Tancat.

Si teniu qualsevol dubte, ens podeu escriure un correu a associacions@fundaciohortasud.org o telefonar al 961 553 227.

 

PLA DE SUPORT I PROMOCIÓ A LES ENTITATS JUVENILS 2017-2022

Asociaciones video