T'interessa

PARTICIPAR I ASSOCIAR-SE

PARTICIPAR I ASSOCIAR-SE

Des del moment que un grup de persones joves decideix reunir-se per a realitzar activitats sota el denominador d'un interés comú, naix un moviment associatiu. Abans d'iniciar qualsevol gestió davant de l'Administració, s'ha de tindre ben clar què es vol aconseguir, objectius concrets, bases de funcionament i com portar-los a terme.

El dret d'associació està reconegut en l'article 22 de la Constitució Espanyola, dins del Títol Primer, "Dels drets i els deures fonamentals". La creació d'una associació es determina pel que estableix la Llei Orgànica 1/2002 , de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, publicada en el BOE núm. 73, de 26 de març de 2002. 

Procediments:

  • Inscripció d'una associació en el Registre Autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana.
  • Modificació dels estatuts d'una associació en el Registre Autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana.

Una associació serà considerada juvenil quan estiga constituïda d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i  Reial Decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripció registral d'associacions juvenils, els/les associats/des de la qual tinguen edats compreses entre els 14 i 30 anys, que no estiguen sotmesos/es a un règim jurídic específic i desenvolupen les seues activitats dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

PLA DE SUPORT I PROMOCIÓ A LES ENTITATS JUVENILS 2017-2022