T'interessa

CONSELLS DE JOVENTUT

CONSELLS DE JOVENTUT

La participació de les associacions juvenils en la vida social, econòmica i política es canalitza a través dels consells de joventut, regulats per la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana . Esta Llei estableix que els consells locals de joventut són els òrgans de representació de la joventut valenciana associada i l'interlocutor vàlid per a l'administració en tot allò que afecte els jóvens en l'àmbit local.

La inscripció d'un consell local de joventut requerix necessàriament el reconeixement del seu respectiu Ajuntament i la seua posterior comunicació al Registre de Consells de la Joventut de l'IVAJ.

Informació i/o dubtes envieu al correu censregistre_ivaj@gva.es

Per Ordre de 26 de març de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va ser creat el Registre de Consells Territorials de la Joventut de la Comunitat Valenciana, que dóna les competències per a gestionar-lo a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.

Per la seua banda, el Consell Valencià de Joventut (CVJ) és el màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils valencianes, es constituirà en corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, i és l'interlocutor vàlid davant de l'Administració Autonòmica i les institucions públiques i privades en tot el que fa referència a la temàtica juvenil, amb les quals es relacionarà a través de l'IVAJ.

El CVJ es regeix per la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, que estableix els seus fins, funcionament i estructura, i també per les disposicions que despleguen la Llei i la resta que hi siguen d'aplicació.