T'interessa

PROGRAMACIÓ ANUAL

PROGRAMACIÓ ANUAL

Programació anual de cursos de formació en matèria d'animació juvenil

Les escoles d'animació juvenil, reconegudes per l'IVAJ, han de comunicar el programa anual de cursos de formació (d'acord amb el que estableix el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana).

Comunicació de l'inici de cursos de formació en matèria d'animació juvenil, no inclosos en la programació anual.

Destinataris

Les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ.

Termini de presentació per a la comunicació de la programació anual

La programació anual es comunicarà en maig i juny, i farà referència al període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent.
En el cas que no es comunicara la programació en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en este decret dins del període establit en este apartat.

Documentació a aportar

  • Formulari amb la següent documentació:
  • Programa detallat dels cursos (que inclourà el disseny curricular, i també els instruments i criteris d'avaluació).
  • Relació d'equip de professorat, amb acreditació, en el cas de professors que s'incorporen per primera vegada, de la titulació corresponent, i que haurà de reunir els requisits de l'equip pedagògic de l'escola, d'acord amb el que indica l'article 30.2.d.2 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

Procediment

Formularis per a la tramitació dels cursos d'animació juvenil

Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT)

Procediment

Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (DAT)

Procediment

Cursos de formació en matèria d'animació juvenil

Procediment

Curs de Formador o Formadora d'Animadors

Curs de Formació Permanent

Mòdul de pràctiques