T'interessa

fòrum d'Escoles

 

Trobada d'escoles EAJ.

 

 

Jornades 2018 

 

Fòrum de formació en matèria d'animació juvenil

Definició

Òrgan de consulta i participació en matèria de formació en animació juvenil.

Funcions

  • Ser l'òrgan interlocutor i de consulta entre la Generalitat en relació amb les escoles d'animació juvenil.

  • Proposar la creació de grups de treball per a tractar aspectes relacionats amb la formació en animació juvenil.

  • Proposar temes de formació per al professorat de les escoles d'animació juvenil.

  • Proposar temes per a dissenyar mòduls formatius de formació permanent de monitors i monitores i directors i directores d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

  • Detectar necessitats i problemes que puguen tindre les escoles en el funcionament diari.

  • Ser un espai d'intercanvi de necessitats, experiències i bones pràctiques entre les escoles.

Composició

a) Una persona representant de cada escola d'animació juvenil (Els vocals procedents de les escoles d'animació juvenil seran les directores i els directors de les escoles o persona en qui deleguen expressament per a això)

b) Una persona que forme part de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

c) Cinc integrants procedents de l'Administració de la Generalitat.. Els components del Fòrum, designats en representació de l'Administració de la Generalitat seran:

- La persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, o persona en qui delegue, que posseirà la presidència.

- Quatre persones designades per la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, entre el personal tècnic adscrit a l'Institut, una de les quals exercirà les funcions de secretaria.

La participació en les reunions o activitats del Fòrum no comportarà cap remuneració.

Funcionament

El Fòrum de Formació en Matèria d'Animació Juvenil es reunirà, de forma ordinària, una vegada a l'any, a convocatòria de la seua presidència, o de forma extraordinària totes les vegades que calga, a petició d'un terç de les escoles d'animació juvenil o de la seua presidència.

Per al seu funcionament, es regirà pel que establix en el capítol II, del títol Preliminar, artícles 15 en avant de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm.236, de 02/10/2015)

Normativa

LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV NÚM 7542, de 08/06/2015)