T'interessa

Acreditació de cursos

Acreditació de cursos

Podran sol.licitar l'acreditació de cursos de Monitor o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil i/o de Director o Directora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, les entitats locals no titulars d'escoles d'animació juvenil, d'acord amb l'article 37 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Destinataris

Entitats Locals, no titulars d'una escola d'animació juvenil.

Termini presentació de la sol·licitud

Tres mesos abans de l'inici del curs.

Documentació a aportar

Sol·licitud dirigida al director/a general de l'IVAJ i s'acompanyarà de la documentació següent:

  • Acreditació de la representació de la persona sol·licitant.
  • Acord de l'òrgan competent de l'entitat local pel qual s'aprova sol·licitar l'acreditació del curs.
  • Disseny pedagògic del curs, que haurà d'especificar la planificació didàctica i d'avaluació, la metodologia d'aprenentatge, així com els instruments de seguiment i avaluació de l'alumnat i del procés formatiu i haurà d'ajustar-se al que s'establix en l'article 35 d'este decret.
  • Designació de la persona que farà les funcions de coordinació del curs, realitzada per l'òrgan competent, així com documentació acreditativa del compliment dels requisits establits en l'article 30.2.d.1r d'este decret.
  • Relació detallada del professorat del curs, així com documentació acreditativa del compliment dels requisits establits en l'article 30.2.d.2n d'este decret.
  • Informe detallat de les instal.lacions, que hauran d'ajustar-se al que establix l'article 30.2.e d'este decret.