T'interessa

Normativa

Normativa

  • DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana  (DOCV núm. 7542, de 8 de juny de 2015).
  • DECRET 60/2005 d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la formació en matèria d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4966, de 15 de març de 2005).Parcialment derogat (veure disposició transitòria segona.2 del Decret 86/2015, de 5 de juny)
  • ORDRE de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil, i el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5205, de 23 de febrer de 2006).Només vigents els capítols III i IV.
  • RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'establix el programa del curs de formador/a d'animadors (DOGV núm. 5286, de 22 de juny de 2006).