Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Galicia

Informació d'interés

La quota d'inscripció dels camps de voluntariat a Galícia serà de 110 euros.

En els camps de treball a Galícia només es retornarà la quota d'inscripció en els següents casos: 

a) Quan per causes no imputables a la persona interessada, no es preste el servei o l'Administració anul·le l'activitat. En aquests casos, s'intentarà reubicar a la persona en un altre camp de treball. Ara bé, en cas que aquesta opció no siga possible o el camp alternatiu no siga acceptat pel *afec-*tado, en cap cas Galícia es farà càrrec de les despeses de transport re-*lacionados amb el desplaçament fins al camp en els quals poguera ha-*ber incorregut la persona fins a aqueix moment. D'igual forma, Galícia tampoc es farà càrrec de les despeses de transport derivats de la reubicació de camp.

b) Quan es produïsca l'ingrés hospitalari o una altra causa mèdica greu, que afecte la persona i li impedisca incorporar-se al camp de treball. Aquesta causa ha d'acreditar-se amb informes mèdics i/o de l'hospital en què estiga ingressat el/la interessat/a.

c) Per defunció o malaltia greu d'un familiar fins al 2n grau. Aquesta causa ha d'estar acreditada amb informes mèdics i/o de l'hospital on estiga ingressat el familiar, o amb el certificat de defunció, si escau.

Projectes de camps