T'interessa

Camps de Voluntariat 2023

Camps de Voluntariat de 2024

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2024

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat Juvenil 2024

 

- Camps d'estiu a Espanya:

Consulta els projectes dels Camps d'estiu nacionals:

Camps de Voluntariat en la Comunitat Valenciana

Camps de Voluntariat en la resta de comunitats autònomes 

Camps de Voluntariat per a menors

Consulta la disponibilitat de places i punxa per a la inscripció en línia fins a les 14 h. del 27 de maig. Durant este període només es pot agafar un camp.

A partir de les 10 h. del 4 de juny les persones interessades podran apuntar-se a un altre camp. Este segon termini acabarà 10 dies naturals abans que comence el camp o quan s'esgoten les places.

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • Tindre de 15 a 30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent

 

- Camps d'estiu a l'estranger:

Consulta la disponibilitat de places i punxa per a la inscripció en línia fins a les 14 h. del 16 de juliol.

Procediment:

 • S'emplena la sol·licitud amb fins a 3 camps de voluntariat, per orde de preferència.
 • Quan es reba la sol·licitud en l'IVAJ, li arribarà un correu electrònic a la persona voluntària amb l'enllaç per a fer el pagament de la quota del camp (120 € generalment, però alguns camps tenen una quota extra que han de pagar a l'entitat organitzadora).
 • Una vegada la persona voluntària ha pagat, l'IVAJ envia la sol·licitud al primer camp triat. Si la sol·licitud és rebutjada passa a la 2a opció i, si fora necessari, a la 3ª opció.
 • Quan la persona voluntària siga acceptada, rebrà un correu d'acceptació en el camp. Des d'eixe moment ja pot gestionar els bitllets de transport per a arribar al camp (el transport d'anada al camp i de tornada a casa l'ha de pagar la persona voluntària); s'aconsella contractar una assegurança de cancel·lació dels bitllets.

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • Tindre de 18 a 30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent
 • Quota: 120 € i en alguns camps pot haver-hi una quota extra
 • Idioma: Anglés
 • Hi ha que tramitar la Targeta Sanitària Europea o equivalent.

 

- Camps de primavera en la Comunitat Valenciana:

Finalitzats.

Els camps organitzats en la Comunitat Valenciana a la primavera es realitzaran entre el 29 de març i el 7 d'abril, tindran un preu de 30 € i van dirigits a joves de 18 a 30 anys amb el Carnet Jove en vigor.

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

 • Realitzada la inscripció i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.
 • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
 • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir al Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

 1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
 2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
 3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

 

Tràmits:

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució. Perquè es puga retornar la quota hi ha que donar-se d'alta en el procediment PROPER.

- Tràmit telemàtic per a presentar l'autorització per a participar menors

 

Participa:

Col·laboren:

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card