Camps de Voluntariat

Camps de Voluntariat de 2022

 

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Campos de Voluntariat 2022

- Convocatòria C: Camps a l'hivern 

Els camps organitzats en la Comunitat Valenciana es realitzaran entre el 26 de desembre de 2022 i el 4 de gener de 2023 i tindran un preu de 30 €. Tots els camps de voluntariat d'hivern són per a joves entre 18 i 30 anys.

Places esgotades!

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

Serà obligatori:

  • Disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.

Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  • Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  • Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  • Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

 

Convocatòria Viu la Solidaritat Camps de Voluntariat 2022
(CORRECCIÓ d'errors de la data d'inscripció)

 

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card