Camps de Voluntariat 2023

Camps de Voluntariat de 2023

 

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2023

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat 2023

- Camps a l'hivern

Inscripció: Des de les 9.00 h. del 7 de novembre de 2023 fins a esgotar les places.

Els camps organitzats en la Comunitat Valenciana a l'hivern es realitzaran entre el 26 de desembre de 2023 i el 4 de gener de 2024, tindran un preu de 30 € i van dirigits a joves de 18 a 30 anys.

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

  • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.

Devolució de quotes:
L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

- Tràmit telemàtic per a presentar l'autorització per a participar menors

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card