Projectes de camps de treball a la Comunitat Valenciana

Projectes de camps de treball a la Comunitat Valenciana

Informació d'interés

El preu de la quota d'inscripció dels Camps de la Comunitat Valenciana és de 110 €.

Les edats per a accedir a les activitats seran de 15 a 17 anys o de 18 a 30 anys, depenent del projecte.

En cas de renúncia, només es retornarà el 80% de la quota en els següents casos:

a) Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste esta circumstància, o un informe hospitalari.

b) Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.

c) Altres causes de força major, degudament justificades.