T'interessa

enllaços

Destacat

Presentem "L'estudi sobre la participació juvenil en la Comunitat Valenciana"

Dona entre 24 i 30 anys; així és el perfil majoritari de participació juvenil en el territori valencià Educar en participació en edats primerenques per fer conscients a les persones joves del seu...

Inscripcions obertes a la II Jornada d'Acompanyament Socioeducatiu a Adolescents i Joves

Una de les primeres línies de treball de la Càtedra, en col·laboració amb l'IVAJ, és la formació dels i les professionals que intervenen amb persones joves. Des d’aquesta perspectiva, apostem de...

Novetats

Ves enrere S’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

S’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria amb competències en matèria forestal regula l'activitat recreativa i educativa en tot el territori forestal com a espai de cultura, esport i oci, per a garantir l'ús i gaudi sostenible de la naturalesa. 

Autorització d'activitats en instal·lacions recreatives de la Generalitat

L’estada de nit en una zona d’acampada requerirà la presentació d’una declaració responsable.

 L’estada en refugis i campaments requerirà una resolució d’autorització específica. Les sol·licituds d’autorització es presentaran amb una antelació mínima de quinze dies, excepte per a les dates de Setmana Santa, setmana posterior a la Setmana Santa, juliol i agost, que es  presentaran durant el mes de gener del mateix any en què es pretenga desenvolupar aquesta activitat.

No requerirà autorització ni declaració responsable, l’estada en àrees recreatives i l’estada de dia en zones d’acampada, així com la utilització de recers forestals.

 L’adjudicació de l’ús de campaments en els períodes de màxima afluència de l’apartat 2 es realitzarà sobre la base d’uns criteris, que es faran públics anualment per l’òrgan competent. Entre aquests criteris estarà almenys el nombre d’assistents més pròxim a la capacitat del campament, i la valoració del pla d’activitats a desenvolupar.

Resoldrà l’adjudicació la persona titular de la direcció territorial competent en matèria forestal.

Les sol·licituds i declaracions responsables es tramitaran per la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en matèria forestal. Aquestes podran tramitar-se a través de la pàgina web de la conselleria competent en matèria forestal.

En cas de força major l’òrgan competent en matèria forestal podrà revocar les autoritzacions recollides en el present capítol.

 Acampada fora d’instal·lacions recreatives

 No està permesa l’acampada lliure.

L’acampada itinerant estarà permesa quan vinga motivada per marxes que discórreguent totalment o parcialment per terreny forestal i es justifique la impossibilitat de pernoctar en una zona d’acampada.

L’acampada itinerant requerirà una autorització específica de la persona titular de la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en matèria forestal. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar un pla de detall del recorregut o arxiu de l’itinerari en suport  digital, amb coordenades UTM en el sistema de referència i projecció oficial. En cas que l’accés fins al punt d’inici de l’acampada itinerant es realitze mitjançant vehicles, i aquests hagen de romandre estacionats en terreny forestal fins al final de l’activitat, la sol·licitud s’acompanyarà de la identificació dels vehicles que romandran estacionats i punts en què s’estacionaran.

 En el cas d’acampades itinerants, sols es podrà pernoctar en el mateix lloc una nit. En cap cas el nombre de persones pernoctant en cada lloc podrà ser superior a 9, amb un màxim de 3 botigues.

 La pràctica del bivac, entesa com dormir o descansar durant la nit al ras o intempèrie, usant o no elements d’abric, com a sac de dormir o funda de bivac o els mitjans que proporciona l’entorn sense alterar-lo, requerirà la presentació d’una declaració responsable davant de la direcció territorial corresponent de la conselleria competent en matèria forestal, sense perjudici del règim d’intervenció administrativa que puga preveure la normativa sectorial en matèria d’espais naturals protegits. En cap cas el nombre de persones pernoctant en cada lloc podrà ser superior a 9.

En els supòsits esmentats en els apartats anteriors, s’haurà de respectar el dret de propietat sense perjudicis de tercers, i se serà responsable de tots els danys i perjudicis que es causen en els béns de domini públic i privats.

+Info

Twitter