Exempcions i bonificacions

 • Exempció total del pagament de la taxa
 • Documentació justificativa: resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

S'ha d'acreditar, davant de l'entitat emissora, el dret a aquesta exempció i, només a l'efecte de la comprovació (no s'ha de remetre cap còpia a l'IVAJ, ni quedar-se cap còpia l'Ajuntament).

 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

 • 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria especial.
 • Documentació justificativa: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

 • 50 % del pagament de la taxa per a joves amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %.
 • Documentació justificativa: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.

 • 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
 • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

 • Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten esta condició mitjançant certificat de l'entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s'haja constituït esta mesura.
 • Persones joves que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys que, o bé tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o bé siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o bé siguen víctimes de violència intrafamiliar.
 • Menors d'edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.
 • Persones joves en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • Exempció total del pagament de la taxa.