T'interessa

Camps de Voluntariat 2023

Camps de Voluntariat de 2024

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

Camps de Voluntariat 2024

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat Juvenil 2024

- Camps d'estiu a Espanya: Inscripcions tancades!

Pot Camps nacionals 2024

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • Tindre de 15 a 30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent

Consulta els projectes dels Camps d'estiu nacionals:

- Camps d'estiu a l'estranger: Inscripcions tancades!

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • Tindre de 18 a 30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent
 • Quota: 120 € i en alguns camps pot haver-hi una quota extra
 • Idioma: Anglés
 • Hi ha que tramitar la Targeta Sanitària Europea o equivalent.

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

 • Realitzada la inscripció i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.
 • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
 • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir al Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

 1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
 2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
 3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

Tràmits:

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució. Perquè es puga retornar la quota hi ha que donar-se d'alta en el procediment PROPER.

- Tràmit telemàtic per a presentar l'autorització per a participar menors

 

Participa:

Col·laboren:

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card