ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS

ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS

 

Les residències són instal·lacions, dirigides a joves, que proporcionen allotjament i servei d'alimentació a persones que pels seus estudis, activitats acadèmiques o d'altres tipus, han de desplaçar-se fora del seu domicili.

 

Convocatòria de beques a joves residents en les residències juvenils curs 2022-2023

Es convoquen 10 beques per a joves residents en qualsevol de les residències juvenils de l’IVAJ.

  • Residència juvenil La Florida d’Alacant: 4 beques
  • Residència juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló: 4 beques
  • Residència juvenil Sant Crist de la Mar de Benicarló: 2 beques

Resolució de concessió i constitució de llista d'espera

L'import de cada beca consistirà en l'exempció del pagament del 70% de les quotes mensuals que correspondria abonar, durant els mesos de setembre a desembre de 2022, i dels mesos de gener a juny de 2023. 
Respecte a les quotes mensuals es puguen haver satisfet ja, es procedirà a la devolució del percentatge corresponent del preu de cada quota mensual.

La sol·licitud haurà d’emplenar-se i es presentarà exclusivament de manera telemàtica

Convocatòria

 

Convocatòria de places en residències juvenils curs 2022/2023

Resolució de places

Correcció d'errors

S'obri un període de 10 dies hàbils, per a presentar qualsevol al·legació. Transcorregut este termini, la comissió avaluadora elevarà proposta de resolució al director general de l'IVAJ. Les al·legacions s'entendran resoltes amb la publicació de la resolució d'adjudicació de places.

 

Convocatòria

Correcció d'errors

Procediment

Es convoquen places de residents per a joves estudiants i per a joves que realitzen alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar, a les nostres residències juvenils per al curs acadèmic 2022/2023.

Les places inclouen allotjament i pensió completa. 

Les persones que sol·liciten plaça hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud i a més complir un dels següents requisits:  

  1. Realitzar estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana.
  2. Realitzar un cicle formatiu o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris.
  3. Joves d'altres nacionalitats diferents de l'espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  4. Realitzar alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Les sol·licituds s'han de presentar preferentement de manera telemàtica o presentant la sol·licitud de forma presencial en els registres de l'IVAJ (amb cita previa), així com en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Per al curs 2022/23 els preus són:

RESIDÈNCIES

PREUS/MES/PERSONA

Habitació individual

Habitació doble

Residència juvenil La Florida, d'Alacant

463,50 €

--

Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana

450,00 €

408,00

Residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló

--

306,00 €

FloridaHall  

Els que obtinguen plaça hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en què se'ls haja adjudicat la plaça o, en el cas de la residència Mare de Déu del Lledó en la Unitat Territorial del IVAJ de Castelló de la Plana, des d'el 16 d'agost fins a les 14.30 hores del dia 30 d'agost de 2022.

Llista d'espera:

Estarà formada per les sol·licituds presentades en termini, que reunisquen els requisits i que no hagen obtingut plaça en la primera adjudicació.