Visualització de contingut web

Oci educatiu

Posem a la disposició de totes les persones joves diferents activitats i serveis com a alternatives d'oci i temps lliure, per a afavorir la seua mobilitat pel món i conèixer altres cultures i experiències.

A més, podeu entrar en els articles que, des de molts punts de vista, es publiquen en el nostre blog al voltant de l'Oci Educatiu.

Declaració 'Ens reunim amb uns altres valors'

Descarrega l'adhesió a la declaració per signar al pleno del teu Ajuntament.

III conveni col·lectiu marc estatal d'oci educatiu i animació juvenil

Protocol de gestió de casos COVID-19 en les entitats d'oci educatiu i temps lliure de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021

Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió y el contagi del SARS-COV-2 per a entitats juvenils que desenvolupen activitats d'ocioeducatiu i educació no formal

 

Llistat d'ajuntaments i mancomunitats adherits/des a la declaració d'oci educatiu...

Llistat d'ajuntaments i mancomunitats adherits/des a la declaració d'oci educatiu...

Oci educatiu video

D'interès

« Ves enrere

Conveni d'oci educatiu

Conveni d'oci educatiu

Es va publicar el 22 de març de 2021, al BOE, el III conveni col·lectiu marc estatal d'oci educatiu i animació juvenil

Àmbit territorial. Aquest conveni és aplicable en tot el territori de l'Estat Espanyol, sense perjudici del que s'estableix en la Disposició Addicional Primera relativa a les Comunitats Autònomes, donada la seua naturalesa normativa i d'eficàcia general en els termes previstos en el Títol III de l'Estatut dels Treballadors el seu contingut obligarà a totes les empreses i treballadors i treballadores compresos dins dels seus àmbits funcional, personal i territorial durant el seu període de vigència, sense que resulte d'aplicació als mateixos cap altre conveni de sector. Excepció feta de les exclusions explicites reflectides en l'article 4.
 
Article 2. Àmbit funcional. El present conveni regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats, privades, dedicades a la prestació de serveis d'oci educatiu i animació cve: BOE-A-2021-4476 Verificable en https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 69 Dilluns 22 de març de 2021 Sec. III. Pàg. 32575 sociocultural, dirigides a la infància i joventut, persones adultes i persones majors. Les prestacions de serveis regulades en aquest conveni consisteixen en activitats complementàries a l'educació formal amb l'objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a manera d'educar integralment a la persona, l'activitat principal de la qual comprenga alguna de les següents activitats:
 
a) Activitats d'educació en l'oci, activitats d'educació no formal, de guàrdia i custòdia en període de transport escolar, activitats educatives en el menjador escolar, de pati, extraescolars i aules matinals, reforç escolar, campaments urbans, ...
 
b) Animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals i educatius, tant d'equipaments com de programes socioculturals, com els dirigits a centres cívics i culturals, centres d'animació i centres socioculturals de Persones Majors, animació esportiva, biblioteques, sales de lectura i trobada, equipaments juvenils, serveis d'informació juvenil, ludoteques, centres de temps lliure, museus, setmanes culturals, exposicions, tallers, activitats de dinamització del patrimoni i, en general, qualsevol tipus de gestió d'equipaments, programes i esdeveniments d'acció sociocultural i cultural d'educació en el temps lliure, ...
 
c) Cases de colònies i albergs infantils i juvenils, campaments, centres d'interpretació ambiental, activitats i programes d'educació mediambiental i altres equipaments, activitats assimilables als anteriors i serveis educatius a l'aire lliure en l'entorn natural i urbà.
 
La relació efectuada no s'entén tancada, per la qual cosa es considera inclosa qualsevol altra activitat que existisca o de nova creació, sempre que la seua funció puga ser enquadrada en la relació anterior.
...