T'interessa

NORMATIVA, REQUISITS I RECONEIXIMENT OFICIAL

NORMATIVA, REQUISITS I RECONEIXIMENT OFICIAL

Normativa:

 

REQUISITS NECESSARIS PER A PERTÀNYER A LA XARXA VALENCIANA D'INFORMACIÓ JUVENIL:

 • Els serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana han de disposar d'un local d'ús exclusiu o d'un espai propi i diferenciat d'altres que pogueren ubicar-se dins del mateix immoble i que estigueren dedicats a altres funcions.

 • Els serveis d'informació juvenil han de disposar de personal adequat al nombre d'usuaris i als serveis que presten. En concret, els centres d'informació juvenil tindran, almenys, una persona amb vinculació contractual i a jornada completa, que estarà en possessió, com a mínim, del títol de Batxillerat, FP de grau superior o equivalent.

 • Els serveis d'informació juvenil estaran oberts a qualsevol usuari. Els centres d'informació juvenil i els centres associats tindran un horari mínim setmanal d'atenció al públic de 20 hores, i les assessories o centres especialitzats, de 10 hores, com a mínim. Els punts d'informació juvenil hauran de prestar atenció personalitzada durant un temps mínim de tres hores setmanals.

 • És necessari que els serveis d'informació juvenil disposen de recursos econòmics i materials suficients per a dur a terme les seues funcions. Així, els centres d'informació juvenil tindran un equipament informàtic i telemàtic suficient per a la realització de les seues funcions.

RECONEIXEMENT OFICIAL DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL

Sol·licitud

Les entitats i organismes interessats en la integració dels serveis d'informació juvenil en la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil poden sol·licitar el seu reconeixement oficial per part de l'Institut Valencià de la Joventut.

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament i indicar clarament la tipologia del servei d'informació juvenil el reconeixement del qual es pretén, i dur adjunta la documentació que determina reglamentàriament l'apartat 2n. de l'Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.

Documentació que s'hi ha d'adjuntar:

Reconeixement provisional

En el termini de tres mesos comptadors a partir de la presentació de la documentació exigida, l'Institut Valencià de la Joventut reconeixerà, provisionalment, el SIJ, o be denegarà motivadament el reconeixement. Si en el dit termini no es dicta resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Reconeixement definitiu

Concedida l'autorització provisional, l'Institut Valencià de la Joventut comprovarà, en el termini de tres mesos a partir de l'inici de les activitats per part del SIJ corresponent, el compliment de les condicions i dels requisits establits, i concedirà o denegarà, motivadament, el reconeixement definitiu.

Cens d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana

Els serveis d'informació juvenil als quals s'haja concedit el reconeixement definitiu seran inscrits en el Cens de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, que depén de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.

COMPETÈNCIES DE l'IVAJ

L'Institut Valencià de la Joventut, quant als serveis d'informació juvenil reconeguts i integrats en la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, té encomanades les competències següents:

 • Representar la Generalitat Valenciana en les relacions de col·laboració, coordinació o d'altra mena que, en matèria d'informació, s'establisquen amb organismes semblants de l'administració central i d'altres comunitats autònomes.
 • Potenciar i impulsar el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i coordinar-ne el funcionament.
 • Coordinar la recollida i la difusió de la informació d'interés per als jóvens que es produïsca a la Comunitat Valenciana, atenent sobretot la manera de fer-los-la arribar.
 • Atorgar el reconeixement oficial com a servei d'informació juvenil a aquells que ho sol·liciten d'acord amb el present decret i les normes que el despleguen, i també privar-ne els que incomplisquen el que s'hi estableix.
 • Mantindre actualitzat el Cens de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.
 • Cooperar amb els diferents organismes i entitats per a la creació de serveis d'assessorament o orientació juvenil.
 • Vetlar pel compliment del que estableix el present decret, perquè els serveis d'informació juvenil porten a terme les seues tasques amb l'eficàcia i la qualitat necessàries, establint l'activitat d'inspecció corresponent.