T'interessa

IVAJ Obert

Ves enrere Pressupostos 2022

Pressupostos 2022

Pressupostos 2022

L'IVAJ, en qualitat d'organisme autònom de la Generalitat se subjecta a les obligacions d'establides en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, juntament amb la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableixen el marc jurídic necessari que amplia i reforça la transparència en l'activitat pública.

Es publica aquesta documentació en compliment de l'article 17 de la llei 1/2022, de 13 d'abril

  • TOM 1 LLEI DE PRESSUPOSTOS

Resum general de gastos per organismes autònoms i capítols

 

  • TOM 3 ANNEX DE DADES DE PERSONAL

Dotacions actuals

 

  • TOM 4 SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Resum de recursos financers

Desagregació per capítols de despesa

Detall d'ingressos afectes a programes

Memòria d'actuacions

Annex memòria d'actuacions

Annex d'inversions reals previstes

Detall de transferències i subvencions

Annex de detall de transferències i subvencions