T'interessa

ENTITATS ADHERIDES

ENTITATS ADHERIDES

Seran entitats adherides a la xarxa de Carnet Jove les persones físiques o jurídiques que oferisquen a la persona jove titular del Carnet Jove algun tipus de descompte en serveis o productes.

El compromís d'adhesió tindrà una vigència de dos anys a partir de la seua signatura, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts. Podrà prorrogar-se per dos anys més, de manera automàtica, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts.

Adherint-se, l'entitat augmentarà la seua visibilitat davant + 250.000 joves en la Comunitat Valenciana, + 1.500.000 en la resta d'Espanya i + 5.000.000 a Europa.

Esta adhesió no té cap cost.

Més informació sobre el Carnet Jove Europeu

Com reconéixer un Carnet Jove Europeu (en anglés)

 

FAQS entitats adherides:

 • Amb caràcter general, els descomptes no podran ser inferiors al 10% sobre les tarifes normals. En el cas de no detallar els productes o serveis a què s'aplicarà el descompte, s'entendrà que el dit percentatge serà aplicable a tots els productes o serveis en compres superiors a 5 €.
 • Les entitats adherides hauran de col·locar en un lloc visible del local el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove, que serà proporcionat per l'IVAJ.
 • S'haurà de comunicar per escrit qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d'adhesió, ja siga per cessament de l'activitat o per canvi de la titularitat.

 • Una vegada rebut i comprovat el compromís per part de l'IVAJ, notificar a l'empresa la condició d'entitat adherida junt amb una còpia del compromís segellada i el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.
 • Facilitar, a través de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, la distribució de la informació sobre l'entitat adherida, que serà aportada en suport informàtic.
 • Donar d'alta a l'entitat adherida en la base de dades del programa del Carnet Jove de l'IVAJ.
 • Publicar en la pàgina web de l'IVAJ, visitada diàriament per un gran nombre d'usuaris, els diferents descomptes de les entitats així com les dades identificatives de les mateixes.
 • Realitzar i distribuir el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.

De forma telemàtica

Si decidixes presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, hauràs de disposar d'una firma digital al teu nom, emesa per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent

Accedix al procediment

 1. Accedir a través de la icona "Entrar amb el meu certificat" on hauràs de validar el teu certificat digital per a iniciar el tràmit.
 2. Completar les dades del "Formulari de dades generals".
 3. Triar per mitjà de l'enllaç "Selecció de formularis" els documents que vullgues presentar.
 4. Annexar els documents. Les plantilles que es posen a la teua disposició, t'oferixen la possibilitat de descarregar-les i guardar els documents en el teu ordinador amb les dades ja omplides para a continuació, en el procés de sol·licitud telemàtica, poder incorporar-los a la teua sol·licitud.
 5. Per a finalitzar el tràmit has de firmar-ho. Si no es realitza este pas el tràmit no tindrà validesa.

NOTA: Si encara no disposes de la firma digital de la Generalitat Valenciana, pots obtindre-la de forma gratuïta en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Pots consultar el teu punt de registre més pròxim ací

De forma presencial

 1. Emplenar el "Compromís d'adhesió" o "Compromís de modificació, renovació o baixa"
 2. Al compromís s'haurà d'adjuntar:
  • En el supòsit d'oposició expressa a l'IVAJ per a l'obtenció directa de les dades d'identitat, inclosa en l'apartat D del compromís. fotocòpia del DNI del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal (o document equivalent en cas d'estrangers). 

  • En el cas de tractar-se de persones jurídiques, documentació acreditativa de la representació que ostenta.
  • Fotocòpia de la declaració censal d'inici d'activitat de l'empresa.
 3. En el supòsit de renovació o modificació,sols s´aportarà la documentació del punt 2n en cas d´existir canvis en les dades de l´entitat adherida.
 4.  Enviar en dos exemplars el Compromís d'adhesió o el de modificació, renovació o baixa degudament omplit, a la següent adreça:

Institut Valencià de la Joventut

Servei de Participació i Cultura

C/ de l'Hospital, 11, 46001 València