Visualització de contingut web

ENTITATS ADHERIDES

Informació d'interés per a les entitats adherides

L'IVAJ té, entre altres, les funcions d'atendre a la millora de la qualitat de vida de les persones joves i d'impulsar la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic com des del privat. Així, gestiona el Carnet Jove, el qual oferix una sèrie de drets i avantatges dirigits als seus titulars. El Carnet Jove s'expedix a tots els jóvens de 14 a 30 anys, ambdós inclosos, que ho sol·liciten.

Entitats adherides com a prestadores de productes i serveis

Tindran la condició d'entitats adherides al Carnet Jove, les persones físiques o jurídiques que així ho desitgen, prèvia subscripció del corresponent compromís d'adhesió amb l'IVAJ. L'entitat adherida fixarà lliurement tant el descompte com el tipus de servei, prestació o producte que oferix als jóvens posseïdors del Carnet Jove. El compromís d'adhesió tindrà una vigència de dos anys a partir de la seua signatura, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts. Podrà prorrrogar-se per dos anys més, de forma automàtica, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts. Adherint-se al compromís, l'entitat tindrà una vinculació a una imatge reconeguda per més de 250.000 jóvens en la Comunitat Valenciana, més de 1.500.000 en la resta d'Espanya i més de 5.000.000 a Europa.

Este servei no té cap cost.

Obligacions per a l'entitat adherida

 • Amb caràcter general, els descomptes no podran ser inferiors al 10% sobre les tarifes normals. En el cas de no detallar els productes o serveis a què s'aplicarà el descompte, s'entendrà que el dit percentatge serà aplicable a tots els productes o serveis en compres superiors a 5 €.
 • Les entitats adherides hauran de col·locar en un lloc visible del local el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove, que serà proporcionat per l'IVAJ.
 • S'haurà de comunicar per escrit qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d'adhesió, ja siga per cessament de l'activitat o per canvi de la titularitat.

Obligacions de l'IVAJ

 • Una vegada rebut i comprovat el compromís per part de l'IVAJ, notificar a l'empresa la condició d'entitat adherida junt amb una còpia del compromís segellada i el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.
 • Facilitar, a través de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, la distribució de la informació sobre l'entitat adherida, que serà aportada en suport informàtic.
 • Donar d'alta a l'entitat adherida en la base de dades del programa del Carnet Jove de l'IVAJ.
 • Publicar en la pàgina web de l'IVAJ, visitada diàriament per un gran nombre d'usuaris, els diferents descomptes de les entitats així com les dades identificatives de les mateixes.
 • Realitzar i distribuir el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.

Com donar-se d'alta, de baixa, renovar o modificar el compromís

De forma telemàtica

Si decidixes presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, hauràs de disposar d'una firma digital al teu nom, emesa per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent

Accedix al procediment

 1. Accedir a través de la icona "Entrar amb el meu certificat" on hauràs de validar el teu certificat digital per a iniciar el tràmit.
 2. Completar les dades del "Formulari de dades generals".
 3. Triar per mitjà de l'enllaç "Selecció de formularis" els documents que vullgues presentar.
 4. Annexar els documents. Les plantilles que es posen a la teua disposició, t'oferixen la possibilitat de descarregar-les i guardar els documents en el teu ordinador amb les dades ja omplides para a continuació, en el procés de sol·licitud telemàtica, poder incorporar-los a la teua sol·licitud.
 5. Per a finalitzar el tràmit has de firmar-ho. Si no es realitza este pas el tràmit no tindrà validesa.

NOTA: Si encara no disposes de la firma digital de la Generalitat Valenciana, pots obtindre de forma gratuïta en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Pots consultar el teu punt de registre més pròxim ací

De forma presencial

 1. Emplenar el "Compromís d'adhesió" o "Compromís de modificació, renovació o baixa"
 2. Al compromís s'haurà d'adjuntar:
  • En el supòsit d'oposició expressa a l'IVAJ per a l'obtenció directa de les dades d'identitat, inclosa en l'apartat D del compromís. fotocòpia del DNI del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal (o document equivalent en cas d'estrangers). 

  • En el cas de tractar-se de persones jurídiques, documentació acreditativa de la representació que ostenta.
  • Fotocòpia de la declaració censal d'inici d'activitat de l'empresa.
 3. En el supòsit de renovació o modificació,sols s´aportarà la documentació del punt 2n en cas d´existir canvis en les dades de l´entitat adherida.
 4.  Enviar en dos exemplars el Compromís d'adhesió o el de modificació, renovació o baixa degudament omplit, a la següent adreça:

Institut Valencià de la Joventut

Servei de Participació i Cultura

C/ Colón, 60-7a. 46004 VALÈNCIA