CONTRACTE. CONDICIONS D’ÚS

CONTRACTE. CONDICIONS D’ÚS

Condicions generals de les reserves per Internet

La persona interessada accepta de manera íntegra els termes i les condicions generals del contracte que, mitjançant la utilització d'aquest servei de reserves per Internet, se subscriu entre la persona usuària i l'Institut Valencià de la Joventut, d'ara en avant, IVAJ. Amb caràcter general, es considera que el fet que la persona usuària realitze una reserva a través d'aquest lloc web constitueix, per si mateix, l'acceptació de tots i cadascun dels presents termes i condicions generals.


Totes les persones que vulguen allotjar-se en qualsevol alberg gestionat per l'IVAJ han de ser titulars del carnet de alberguista, en alguna de les seues modalitats. S'admetran carnets emesos per qualsevol membre de la International Youth Hostel Federation (*IYHF). També poden adquirir-ho en l'alberg, o a través d'https://p.reaj.com/reaj/subscriptions/carnet-alberguista?r=cvalenciana. 

Reserves per Internet

 • L'edat mínima per a poder fer una reserva individual és de 14 anys. No obstant això, els menors d'edat hauran de portar una autorització signada pel pare/la mare, tutor/a.
 •  En els albergs juvenils de l'IVAJ es reserven llits i no habitacions. No obstant això, depenent de l'ocupació i de les possibilitats de l'alberg, i sense cap compromís inicial, s'intentarà atendre les peticions de la persona interessada.    
 • L'estada màxima en un alberg a través de les reserves en línia és de 5 nits, estada que podria prorrogar-se –una vegada en l'alberg–, depenent de la disponibilitat que hi haja.
 • En el preu de l'estada s'inclou el lloguer d'un joc de llençols per llit. No obstant això, en els albergs es poden llogar llençols addicionals i tovalloles.
 • Des de la instal·lació, una vegada realitzada la reserva, contactaran amb la persona titular, tant per a facilitar-li informació sobre els diferents serveis que s'ofereixen (calefacció, pagament amb targeta, sala d'activitats, etc.), com per a recollir informació a través d'una enquesta que permetrà conéixer millor les seues necessitats i facilitar-li l'estada. És imprescindible emplenar-la i fer-la arribar a l'alberg.

Formes de pagament

Per a realitzar una reserva en línia és necessari abonar, de forma anticipada i únicament amb targeta de crèdit, l'import indicat en el document de la reserva. Aquest import es considera una bestreta sobre l'import total dels serveis reservats. La resta de l'import dels serveis realitzats s'abonarà en la instal·lació, amb targeta de crèdit o en efectiu.

Les reserves no aniran gravades amb cap mena de despesa de gestió.

S'accepten totes les targetes Visa i Màster Card de totes les entitats financeres

   

   

Preu de les reserves

Les tarifes aplicades en la reserva corresponen als preus públics màxims fixats per la normativa vigent. Aquests preus públics s'ajustaran en la instal·lació, aplicant els descomptes i gratuïtats que si escau procedisca, prèvia presentació de la documentació acreditativa (DNI, NIF, passaport, acreditació d'associació juvenil inscrita en cens juvenil, centre educatiu)

Confirmació de reserves

Les reserves efectuades a través del lloc web queden garantides i es tramiten utilitzant els serveis de la Central de Reserves de l'IVAJ, que els assigna un número. Aquest número apareixerà immediatament en el rebut de reserva corresponent. Una vegada formalitzada la reserva, la persona interessada rebrà un correu electrònic indicant la confirmació de la reserva, amb totes les dades relatives a la seua estada.
 

Modificacions i/o anul·lacions (totals o parcials) de les reserves


Si fora necessari modificar o anul·lar totalment o parcialment la reserva, la persona interessada haurà de comunicar-ho per escrit a la instal·lació. (Pot utilitzar aquest formulari).

En cas d'anul·lacions cal tindre en compte que pot haver-hi alguna penalització:

ANUL·LACIÓ PENALITZACIÓ

Si es comunica amb més de 60 dies naturals d'antelació

2,00 € per persona i dia

Si es comunica entre 60 i 30 dies naturals d'antelació

2,50 € per persona i dia

Si es comunica entre 29 i 15 dies naturals d'antelació

3,00 € per persona i dia

Si es comunica entre 14 yi3 dies naturals d'antelació

3,75 € per persona i dia

Si es comunica fins a 2 dies naturals d'antelació

4,00 € per persona i dia
 
Durant els 7 primers dies de què es disposa per a formalitzar la reserva, qualsevol anul·lació total o parcial de places no implicarà cap mena de penalització.
En el cas que no es comunique l'anul·lació o que es faça el mateix dia de la incorporació, no es tindrà dret a la devolució de la bestreta.
 

Legislació aplicable i jurisdicció.

El contracte i els presents termes i condicions es regeixen i s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent aplicable en el territori de la Comunitat Valenciana i, especialment, amb la normativa sobre reserves en els albergs juvenils de l'IVAJ, integrada per la present resolució: 

Davant qualsevol controvèrsia que puga sorgir amb vista a la interpretació, aplicació i execució del present contracte , les parts se sotmeten a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa al seu propi fur, si el tingueren.

 L'IVAJ es reserva el dret de modificar aquest lloc web, les seues directives i les presents condicions en qualsevol moment. Per aquest motiu, és responsabilitat de la persona usuària realitzar consultes regularment per a estar degudament informada.
 

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat *Jove o de tercers que hagen autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'IVAJ. Tots els drets estan reservats. No està permés distribuir, modificar, transportar, reproduir, comunicar públicament, transformar o enquadrar cap text, gràfic, vídeo, so, codi informàtic, disseny de la interfície d'usuari o logotip, excepte en els següents casos:

 • Quan la persona usuària imprimisca o descarregue extractes del material contingut en el lloc web per a ús personal i privat.
 • Quan la persona usuària copie el material contingut en el lloc web amb la finalitat d'enviar-lo a tercers particulars per a la seua informació personal, sempre que la persona usuària reconega a l'IVAJ com a font d'aquest material i informe als tercers que els presents termes i condicions són també d'aplicació per a ells i que, per consegüent, estan subjectes a aquests.
   

Protecció de dades: Directiva de Privacitat

 • L'IVAJ informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia de drets digitals (d'ara en avant HO 3/2018), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la EL 15/1999.
 • L'ús dels formularis esmentats, així com l'enviament de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en aquests. D'altra banda, la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 12 i següents de la EL 3/2018.
 • L'IVAJ es compromet a l'ús responsable i confidencial de les dades i garanteix que aquests seran tractats d'acord amb la legislació vigent a cada moment i que només seran utilitzats amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, a cada moment, els imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificats. La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'IVAJ es reserva el dret d'excloure dels seus serveis de registre a tots aquells usuaris que hagen facilitat dades falses, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas siguen procedents.

Central de reserves de l'IVAJ  

 • Correu electrónic: creserves_ivaj@gva.es     

 • Telèfon: 961 607 642

Institut Valencià de la Joventut

C/ Hospital 11. 46001 València. Espanya

CIF de l'IVAJ: Q-9650007-I