CONTRACTE. CONDICIONS D’ÚS

CONTRACTE. CONDICIONS D’ÚS

Condicions generals de les reserves per Internet

 • La persona interessada accepta de forma íntegra els termes i les condicions generals del contracte que, mitjançant la utilització d'este servei de reserves per Internet, es subscriu entre la persona usuària i l'Institut Valencià de la Joventut IVAJ. A tots els efectes, es considera que el fet que la persona usuària faça una reserva a través d'este lloc web constitueix, per si mateix, l'a cceptació de tots i cadascun dels presents termes i condicions generals.
 • Totes les persones que vulguen allotjar-se en qualsevol alberg gestionat per l'IVAJ han de ser titulars del carnet d'alberguista, en alguna de les seues modalitats. S'admetran carnets emesos per qualsevol membre de la International Youth Hostel Federation (IYHF). També poden adquirir-lo a l'a lberg.

Reserves per Internet

 • L'edat mínima per fer una reserva individual és de 14 anys. No obstant això, els menors d'edat hauran de portar una autorització signada pel pare/la mare o tutor/a.
 • Als albergs juvenils de l'IVAJ es reserven llits i no habitacions. No obstant això, depenent de l'o cupació i de les possibilitats de l'alberg, i sense cap compromís inicial, s'i ntentarà atendre les peticions de la persona interessada.
 • L'estada màxima en un alberg, en el cas de reserves familiars o individuals, és de 5 nits, estada que podria prorrogar-se -una vegada a l'alberg-, depenent de la disponibilitat. Per a les reserves de grups, l'estada màxima és de 15 nits.
 • En el preu de l'estada s'inclou el lloguer d'un joc de llençols per llit. No obstant això, als albergs es poden llogar llençols addicionals i tovalles.
 • Des de la instal·lació, una vegada feta la reserva, contactaran amb la persona titular, tant per facilitar-li informació sobre els diferents serveis que s'hi ofereixen (calefacció, pagament amb targeta, sala d'activitats, etc.), com per recollir informació a través d'una enquesta que permetrà conéixer millor les seues necessitats i facilitar-li l'estada. És imprescindible emplenar-la i fer-la arribar a l'alberg.

Formes de pagament

Per fer una reserva en línia, cal abonar, de forma anticipada i únicament amb targeta de crèdit, l'import indicat en el document de la reserva. Este import es considera una bestreta sobre l'import total dels serveis reservats. La resta de l'import dels serveis realitzats s'abonarà a la instal·lació, amb targeta de crèdit o en efectiu.

Les reserves no estaran gravades amb cap tipus de despesa de gestió.

S'accepten totes les targetes Visa i Master Card de totes les entitats financeres.

   

Preu de les reserves

Les tarifes aplicades en la reserva corresponen als preus públics màxims fixats per la normativa vigent. Estos preus públics s'ajustaran a la instal·lació, tot aplicant-hi els descomptes i les gratuïtats que, si s'escau, procedisca, després d'haver presentat la documentació acreditativa (DNI, NIF, passaport, acreditació d'associació juvenil inscrita en cens juvenil, centre educatiu).

Confirmació de reserves

Les reserves efectuades a través del lloc web queden garantides i es tramiten utilitzant els serveis de la Central de Reserves de l'IVAJ, que hi assigna un número. Este número apareixerà immediatament en el rebut de reserva corresponent. Una vegada formalitzada la reserva, la persona interessada rebrà un correu electrònic indicant la confirmació de la reserva, amb totes les dades relatives a la seua estada.

Modificacions i/o anul·lacions (totals o parcials) de les reserves

Si calguera modificar o anul·lar, totalment o parcial, la reserva, la persona interessada haurà de comunicar-ho per escrit a la instal·lació. (Pot utilitzar este formulari)

En cas d'anul·lació s'ha de tindre en compte que pot haver-hi alguna penalització:

ANUL·LACIÓ PENALITZACIÓ

Si es comunica amb més de 60 dies naturals d'antelació

2,00 € per persona i dia

Si es comunica entre 60 i 30 dies naturals d'antelació

2,50 € per persona i dia

Si es comunica entre 29 i 15 dies naturals d'antelació

3,00 € per persona i dia

Si es comunica entre 14 yi3 dies naturals d'antelació

3,75 € per persona i dia

Si es comunica fins a 2 dies naturals d'antelació

4,00 € per persona i dia
Durant els 7 primers dies de què disposeu per a formalitzar la reserva, qualsevol anul·lació total o parcial de places no implicarà cap tipus de penalització.

En el cas que no comuniqueu l'anul·lació o que es faça el mateix dia de la incorporació, no tindreu dret a la devolució de la bestreta.

Legislació aplicable i jurisdicció

 • El contracte i els presents termes i condicions es regeixen i s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent aplicable al territori de la Comunitat Valenciana i, especialment, amb la normativa sobre reserves als albergs juvenils de l'IVAJ, integrada per:
  • RESOLUCIÓ de 15 de juliol del 2010, del director general de l'IVAJ, per la qual es determinen les tarifes, els preus i el procediment de contractació per a la reserva i utilització de les instal·lacions juvenils pròpies.
  • DECRET 78/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 209/2001, de 18 de desembre, per mitjà del qual es fixa el règim i les quanties dels preus públics a percebre per l'Institut Valencià de la Joventut
 • Davant de qualsevol controvèrsia que puga sorgir quant a la interpretació, l'aplicació i l'e xecució del present contracte, les parts es sotmeten a la competència i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa al seu propi fur, si en tingueren.
 • L'IVAJ se reserva el dret de modificat este lloc web, les seues directives i les presents condicions en qualsevol moment. Per este motiu, és responsabilitat de la persona usuària fer consultes regularment per a estar degudament informada.

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

En compliment d'allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa que este lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove  o de tercers que hagen autoritzat l'ús d'estos continguts a l'IVAJ. Tots els drets estan reservats. No està permès distribuir, modificar, transportar, reproduir, comunicar públicament, transformar o enquadrar cap text, gràfic, vídeo, so, codi informàtic, disseny de la interfície d'usuari o logotip, excepte en els casos següents:

 • Quan la persona usuària imprimisca o descarregue extractes del material contingut en el lloc web per a ús personal i privat.
 • Quan la persona usuària copie el material contingut en el lloc web amb la finalitat d'enviar-lo a tercers particulars per a la seua informació personal, sempre que la persona usuària reconega l'IVAJ com a font del dit material i informe els tercers que els presents termes i condicions se'ls apliquen també i que, per tant, hi estan subjectes.

Protecció de dades: Directiva de Privacitat

 • L'IVAJ informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'este lloc web i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999.
 • L'ús de formularis esmentats, i també la tramesa de correus electrònics, suposa el consentiment del remetent al tractament automatitzat de les dades que s'hi inclouen. D'altra banda, la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la LO 15/1999.
 • L'IVAJ es compromet a l'ús responsable i confidencial de les dades i garanteix que estes seran tractades d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que només seran utilitzades amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificats. La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'IVAJ es reserva el dret d'excloure dels seus serveis de registre tots aquells usuaris que hagen facilitat dades falses, sense perjudici de les accions legals que si s'escau siguen procedents.

Central de reserves de l'IVAJ  

 • Correu electrónic: creserves_ivaj@gva.es     

 • Telèfon: 961 607 642

Institut Valencià de la Joventut

C/ Hospital 11. 46001 València. Espanya

CIF de l'IVAJ: Q-9650007-I