CARNET JOVE

CARNET JOVE

Amb el teu Carnet Jove trauràs el màxim profit al temps lliure i obtindràs alhora importants avantatges. Podràs beneficiar-te de descomptes en béns i serveis de caràcter social, cultural, de transport, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, etc.

Este programa és desenvolupa conjuntament amb la resta de Comunitats Autònomes i amb més de 30 països de l'entorn europeu que componen l'Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat amb seu a Brussel·els, que  garanteix la reciprocitat dels citats avantatges en els diferents països adscrits.

Ara, a més, porta integrat el Carnet d'Alberguista, amb tots els seus descomptes i avantatges afegits.

 

 

Requisits:
•    Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos.
•    Abonar la taxa de 7,70 € (consultar exempcions i bonificacions), que tindrà una validesa de 2 anys.

Tens 2 modalitats de Carnet Jove (punxa en cadascuna per a veure qué és i com tramitar-ho): 

Més informació sobre Carnet Jove: 963 108 578 / 963 108 586 / 961 839 493 / 961 839 498.

 

Carnet jove video

d'interés

Ves enrere El Consell aprova un conveni de col·laboració entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut per a finançar el programa d'activitats en 2022

El Consell aprova un conveni de col·laboració entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut per a finançar el programa d'activitats en 2022

La Generalitat contribueix amb 468.000 euros al funcionament del màxim òrgan de representació de les organitzacions de joventut

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) que permetrà finançar el programa anual d'activitats del màxim òrgan de representació de les organitzacions de joventut en la Comunitat Valenciana durant 2022.

El conveni és el resultat de la necessària col·laboració i cooperació que ha d'existir entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut i de conjuminar i coordinar recursos i esforços per a fer més efectives les polítiques integrals de joventut.

D'aquesta manera, es desenvolupa el que s'estableix en la Llei de Polítiques Integrals de la Comunitat Valenciana, on es garanteix el funcionament del CVJ amb les dotacions específiques que se li atribuïsquen amb càrrec al pressupost de la Generalitat, de manera que en 2022, el Consell Valencià de la Joventut rebrà un total de 468.000 euros.

Funcions del Consell Valencià de la Joventut
El Consell Valencià de la Joventut és l'encarregat de defensar els interessos i els drets de la joventut, i col·laborar en la promoció d'una efectiva igualtat d'oportunitats de les persones joves en el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural, així com fomentar l'associacionisme de les persones joves perquè emprenguen en grup la solució de les qüestions que els afecten.

Així mateix, ostenta la representació del moviment associatiu juvenil valencià en les institucions de joventut i col·labora amb la Generalitat en l'elaboració de la política juvenil.

Aquesta dotació pressupostària permetrà la promoció d'activitats dirigides a assegurar la participació de les persones joves en les decisions i en les mesures que els afecten, així com l'elaboració d'estudis o informes sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes.

El CVJ és l'encarregat de la creació de consells de joventut d'àmbit local i territorial, la prestació de serveis a les associacions i els consells locals de la joventut que ho formen, la participació en els òrgans consultius de l'administració quan se li requerisca i l'elaboració anual d'un informe sobre les actuacions que realitza.

Així mateix, la Llei de polítiques integrals estableix que podrà proposar, en el seu cas, les mesures que es consideren oportunes per a la millora de la qualitat de la vida dels i les joves, per a promoure la cultura i especialment el valencià i la cultura valenciana.

Finalment, el Consell Valencià de Joventut fomenta la vertebració de relacions de participació amb qualsevol organisme, plataforma, entitat i estructura de participació dels joves en l'àmbit de la Unió Europea, en col·laboració amb el Consell de la Joventut d'Espanya.