CARNET JOVE

CARNET JOVE

Amb el teu Carnet Jove trauràs el màxim profit al temps lliure i obtindràs alhora importants avantatges. Podràs beneficiar-te de descomptes en béns i serveis de caràcter social, cultural, de transport, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, etc.

Este programa és desenvolupa conjuntament amb la resta de Comunitats Autònomes i amb més de 30 països de l'entorn europeu que componen l'Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat amb seu a Brussel·els, que  garanteix la reciprocitat dels citats avantatges en els diferents països adscrits.

Ara, a més, porta integrat el Carnet d'Alberguista, amb tots els seus descomptes i avantatges afegits.

 

 

Requisits:
•    Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos.
•    Abonar la taxa de 7,70 € (consultar exempcions i bonificacions), que tindrà una validesa de 2 anys.

Tens 2 modalitats de Carnet Jove (punxa en cadascuna per a veure qué és i com tramitar-ho): 

Més informació sobre Carnet Jove: 963 108 578 / 963 108 586 / 961 839 493 / 961 839 498.

 

Carnet jove video

d'interés

Ves enrere No et quedes sense la teua plaça en els Camps de Voluntariat d'Estiu 2022!

No et quedes sense la teua plaça en els Camps de Voluntariat d'Estiu 2022!

 

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i els 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2022

- Convocatòria B: Camps a l'estiu

Els camps organitzats en la Comunitat Valenciana es realitzaran en els mesos de juliol i agost, i tindran una duració d'entre 10 i 15 dies naturals. Els organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI (fora d'Espanya) es desenvoluparan durant els mesos de juliol, agost i setembre, i la duració dependrà de la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

  • Des del dia 1 de juny estan a la venda les places de Camps de Voluntariat nacionals que no s'hagen cobert.

Per a això heu de triar un màxim de 5 Camps (consulta les fitxes més a baix) en este enllaç, per ordre de preferència, i quan vos siga assignat algun camp, vos manarem un correu de confirmació. Després de la recepció del correu teniu 24 hores per a pagar el camp (mitjançant targeta).

Consulta les fitxes dels Camps nacionals i les places disponibles

Fitxes dels Camps organitzats per l'IVAJ en la Comunitat Valenciana

Les persones menors de 18 anys que ja tinguen plaça en el camp i hagen pagat la taxa, han de manar aquesta autorització emplenada i signada autoritzant la/el menor al correu voluntariat_ivaj@gva.es

Serà obligatori:

  • Ser resident en la Comunitat Valenciana.
  • Disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps (tant en la Comunitat Valenciana com fora).

Devolució de quotes

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir al Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A aquest efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  • Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  • Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  • Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com el gaudi de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia a la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

 

- Convocatòria C: Campos a l'hivern 

Els camps organitzats en la Comunitat Valenciana es realitzaran entre el 26 de desembre de 2022 i el 4 de gener de 2023. 

Inscripcions del 7, a les 9:00h, al 25 de novembre de 2022.

Convocatòria Viu la Solidaritat Campos de Voluntariat 2022
(CORRECCIÓ d'errors de la data d'inscripció)

 

Participa:

Col·laboren:


 

Terminos i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card