T'interessa

Clàusules legals

Clàusules legals

<AVÍS LEGAL>

Titular del portal

El titular d'este portal és l'Institut Valencià de la Joventut (d'ara en avant IVAJ), organisme autònom de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia (CIF: Q-9650007-I), encarregat de coordinar les polítiques de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i adscrit al departament competent en matèria de joventut que es regeix pel que s'estableix en la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut i la seua normativa de desenvolupament, en la legislació en matèria de sector públic instrumental i la resta de legislació aplicable als organismes autònoms.

Objecte del portal

La informació continguda en este portal facilitada per l'IVAJ té per objecte la difusió d'informació a la ciutadania en relació amb les competències i els procediments de la seua competència així com facilitar l'accés a la ciutadania al coneixement de les activitats i iniciatives d'este organisme.

Condicions d'ús del portal

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de la persona usuària suposa l'acceptació expressa de les següents condicions.

L'IVAJ es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent l'IVAJ responsable del contingut d'estes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

Propietat intel·lectual

Els textos, imatges, logotips i altres continguts inclosos en este portal són propietat de l'IVAJ o de tercers que han autoritzat l'IVAJ la seua explotació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, llevat que s'obtinga el consentiment previ de l'IVAJ o dels seus tercers legítims titulars, llevat que quan s'indique el contrari en este condicions o en altres contingudes en el portal.

Les persones usuàries que accedisquen a este portal poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, i es podrà utilitzar la informació continguda en la web sempre que se cite la font:

"Font: servidor web de l'Institut Valencià de la Joventut: www.ivaj.es".

A més, en el seu cas, per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a descarregar-lo des d'aquest portal, han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.

Queda en canvi prohibit que els elements reproduïts siguen cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local, així com la seua modificació i comunicació pública, excepte autorització expressa de l'IVAJ.

Limitació de responsabilitat

L'IVAJ no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l'IVAJ.

 

<POLÍTICA DE PRIVACITAT>

Política de privacitat

D'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant *RGPD), Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant LOPDGDD) i altra normativa vigent en la matèria, el present document (d'ara en avant política o política de privacitat) té per objecte donar compliment al principi de transparència en relació amb el tractament de dades de caràcter personal que es duu a terme com a conseqüència de l'ús del portal de l'IVAJ i els seus serveis.La persona interessada queda informada que esta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària a qualsevol altra que s'establisca amb caràcter especial a través de formularis, convocatòries, bases de concursos, bases d'ajudes i subvencions, tràmits electrònics o altres mitjans o canals de recollida de dades personals, quedant la present política com a complementària de les anteriors en allò que no es contradiga.

Qualsevol tractament de dades personals realitzat a través del portal i els seus serveis, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

Dades identificatives i de contacte del responsable del tractament

El responsable del tractament de dades personals dutes a terme a través del portal o com a conseqüència de l'ús dels seus serveis és l'IVAJ amb domicili en C/ Hospital, 11. 46001 València, adreça electrònica de contacte pdp_ivaj@gva.es i telèfon 963 108 570.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Conselleria de Transparència Responsabilitat Social Participació i Cooperació.
Passeig de l'Albereda 16. 46010 València
Correu electrònic: dpdsectorpublico@gva.es
Telèfon 961 922 419

Origen de les dades personals objecte de tractament

L'IVAJ informa la persona interessada que es podrà dur a terme el tractament de dades personals obtingudes de les següents fonts:

- La pròpia persona interessada.
- Terceres persones físiques i jurídiques.
- Altres administracions públiques a través de plataformes d'intermediació de l'Administració, tal com en els casos de verificació i consulta de dades, llevat que la persona interessada s'oposara a això. En aquests casos, l'IVAJ podrà recaptar els documents i dades personals de les persones interessades per mitjans electrònics a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. Les categories de dades personals objecte de tractament en estos casos seran aquelles que foren precises per al tràmit o procediment del qual forma part la persona interessada i així se li haguera informat en cada cas i a la consulta del qual no existisca una oposició expressa per la persona interessada.

Les dades personals objecte de tractament per l'IVAJ són de caràcter identificatiu, de contacte, de família, econòmics, derivats del Carnet Jove, de l'oferta concertada, de viatges, campaments i en general, de les activitats de l'IVAJ i les seues relacions amb la ciutadania.

La persona interessada pot consultar les categories de dades personals objecte de tractament per l'IVAJ en funció de la mena d'activitat en  el següent enllaç al registre de les activitats.

Base jurídica del tractament de les dades de caràcter personal

La base jurídica del tractament de les dades personals de la persona interessada està constituïda pel compliment de les obligacions legals de l'IVAJ així com el compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'IVAJ, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les Administracions Públiques i especialment la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell, Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut i altres normes reguladores.

No obstant això, quan la finalitat del tractament requerisca el consentiment de la persona interessada, l'IVAJ sol·licitarà este consentiment a la persona interessada mitjançant una clara acció afirmativa.

La persona interessada pot consultar la base jurídica per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'IVAJ en  el següent enllaç al registre de les activitats.

Finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals de la persona interessada serà la corresponent a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'IVAJ, les quals estan accessibles i es poden consultar en el Registre de les activitats de tractament de l'IVAJ en el següent enllaç al registre de les activitats.

Entre les finalitats de tractament més habituals es troben els següents:

- Gestió del tràmit electrònic corresponent sol·licitat per la persona interessada a través de la seu electrònica en relació amb els tràmits i procediments vinculats a l'IVAJ. En estos casos, en el marc de la gestió de tràmits sol·licitats per la persona interessada les dades podran ser tractats per a consultar o recaptar dades i documents que ja es troben en poder de l'IVAJ o de qualsevol altra Administració, així com per a dur a terme la verificació i l'exactitud de les dades personals manifestades per la persona interessada que obren en poder de l'IVAJ i altres òrgans del Sector Públic i administració pública, quan corresponga.

- Atendre les sol·licituds de contacte, informació i consulta que la persona interessada duga a terme a través dels formularis publicats en aquest portal. En concret, les dades personals proporcionades per la persona interessada a través de l'emplenament i enviament de dades a través d'estos formularis o altres adreces electròniques publicades en el portal seran tractats per l'IVAJ per a atendre la petició, la qual cosa pot comportar l'enviament d'informació i/o documentació.

- Elaborar el Carnet Jove, carnet d'alberguista i els tràmits corresponents per a l'elaboració dels Carnets internacionals.

- Gestionar les inscripcions en cursos, tallers o activitats i les reserves en albergs o residències.

- Gestió de concursos, ajudes, beques, subvencions.

- Subscripció o baixa en les llistes de subscripció en relació amb l'enviament de comunicacions electròniques relacionades amb notícies i activitats de l'IVAJ així com d'activitats dutes a terme per entitats i associacions (incloses associacions europees) amb els qui l'IVAJ tinga acords i convenis de col·laboració o que desenvolupen programes destinats a la joventut, tot això relacionat amb el Carnet Jove (ofertes, descomptes i entitats adherides), altres carnets, activitats culturals per a joves, albergs, cursos, tallers, ajudes, subvencions, concursos, campanyes de sensibilització en matèria de joventut, Erasmus, formació, temps lliure i altres activitats anàlogues que tinga encomanades l'IVAJ.

Destinataris de les dades

En compliment de les obligacions legals de l'IVAJ així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'IVAJ, les dades de la persona interessada podran ser comunicats a tercers, tal com altres òrgans de l'Administració Pública que en el seu cas corresponga (Autonòmica, Local, Estatal i Europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, altres persones tercers legítims interessats en els procediments administratius tramitats per l'IVAJ i Autoritats de Protecció de Dades.

Igualment, en funció dels serveis sol·licitats o dels quals és beneficiària la persona interessada, en compliment de les obligacions legals de l'IVAJ així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'IVAJ, les dades de la persona interessada podran ser comunicats a entitats privades adherides a la Xarxa Espanyola d'Abergs Juvenils (REAJ) i a la EYCA (Associació Europea del Carnet Jove) amb la finalitat de poder validar a nivell nacional i internacional la vigència del carnet per a gaudir dels seus avantatges.

A més, l'IVAJ pot comunicar les dades personals de la persona interessada a subjectes de dret privat quan, en el seu cas, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

L'IVAJ també podrà comunicar les dades personals de la persona interessada a les Plataformes d'Intermediació de l'Administració Pública per a la consulta i verificació de dades, en compliment del que s'estableix en l'article 28.2 de la  Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, que recull com a dret de tot ciutadà, el que este no haja d'aportar cap dada o document que obre en poder de l'Administració Pública.

Així mateix, terceres entitats públiques i/o privades prestadores de serveis per a l'IVAJ poden tractar dades de la persona interessada en qualitat d'encarregat del tractament, ateses les instruccions i per encàrrec de l'IVAJ, amb obligacions de seguretat i confidencialitat de les dades, no podent tractar les dades per a finalitats pròpies.

Dades personals publicades en el portal

En relació amb les dades personals que puguen publicar-se en el portal de l'IVAJ s'informa que estes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de l'IVAJ amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'IVAJ o, en el seu cas, amb el previ consentiment informat de les persones interessades i per tant, estes dades personals no poden ser lliurement tractats i reproduïts per tercers -ni encara si més no quan es faça referència a l'origen dels mateixos- llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'estableix en el RGPD i LOPDGDD.

Les dades personals que l'IVAJ pot publicar en el seu portal podrien consistir sense caràcter limitatiu en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, tal com el nom, cognoms, fotos, imatges i documents audiovisuals, organigrames, dades de contacte, o uns altres.

En cap moment s'ha de considerar que el portal de l'IVAJ és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb aquests.

Transferències internacionals de dades

Excepte obligació legal, l'IVAJ no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona interessada ni a països ni a organitzacions internacionals.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades per la persona interessada es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i, pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal

En cas en què la persona interessada haja de comunicar a l'IVAJ, dades personals, esta s'obliga a proporcionar dades veraces, actuals i exactes, sent responsable de les conseqüències de no proporcionar informació veraç, exacta i actual.

En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en les quals la persona interessada declare dades personals que obren en poder de les Administracions Públiques, l'IVAJ podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades.

Segueix-nos en xarxes socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a la persona interessada participar en una comunitat virtual amb uns altres tercers a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals, comercials, informatius i/o institucionals.

L'IVAJ té perfils en algunes xarxes socials les quals estan enllaçades i són accessibles per a la persona interessada, mitjançant les corresponents icones i enllaços publicats en el portal.

A través de les xarxes socials on l'IVAJ té perfils, fa pública per a la ciutadania informació relacionada amb les seues activitats.

La persona interessada pot seguir-nos en les pàgines oficials en xarxes socials de l'IVAJ en les xarxes socials en les quals l'IVAJ té presència, però ha de tindre en compte que en unir-se a les nostres pàgines en xarxes socials, expressament accepta les condicions de funcionament de la xarxa social i el tractament de les seues dades personals conforme al que s'estableix en estes condicions.

L'IVAJ només tractarà les dades de la persona interessada en les pàgines oficials en xarxes socials dins de la pròpia xarxa social interactuant amb la persona interessada segons els usos i funcionalitats pròpies de cada xarxa social, sense incorporar-los a altres fitxers o tractaments.

La persona interessada ha de tindre en compte que, les pàgines oficials en xarxes socials de l'IVAJ seran accessibles per a qualsevol persona usuària d'internet, amb caràcter públic, de manera que, abans d'unir-se als nostres llocs en xarxes socials, la persona interessada ha de tindre en compte que les seues dades personals seran objecte de tractament amb caràcter massiu i universal d'acord amb el que s'estableix en les condicions legals de cada xarxa social. En tot cas, la persona interessada sempre podrà configurar la seua privacitat a través de les opcions que en cada cas, cada xarxa social li permeta.

Exercici de drets

La persona interessada pot exercitar els següents drets davant l'IVAJ en relació amb les seues dades personals:

- Accés
- Rectificació
- Supressió
- Limitació
- Oposició
- Portabilitat
- Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals

També li assisteix el dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament, en el seu cas quan esta siga la base jurídica del tractament, en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

L'exercici dels drets podrà dur-se a terme a través de qualsevol de les següents vies:

 1. A través del tràmit electrònic segons s'indica en la Guia del procediment establit a este efecte accessible a través del següent enllaç

 2. Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

  1. Postal: C/ Hospital, 11. 46001 València.

  2. Electrònica: pdp_ivaj@gva.es

 3. De manera presencial en les oficines administratives de l'IVAJ, entregant la sol·licitud corresponent.

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada, que podrà realitzar-se en els apartats b) i c) mitjançant presentació del seu document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, en el seu cas, de la persona que ostente la representació, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació.

Tutela de drets

En qualsevol cas, la persona interessada queda informada del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona interessada considere que no ha obtingut satisfacció per part de l'IVAJ en l'exercici dels seus drets.

La persona interessada pot posar-se en contacte amb l'AEPD a través de www.agpd.es o en la següent adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d'esta reclamació en l'AEPD, la persona interessada pot dirigir-se i contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l'IVAJ a través de la següent adreça de correu electrònic dpdsectorpublico@gva.es

Altres drets

S'informa la persona interessada que reba comunicacions electròniques relacionades amb notícies i activitats de l'IVAJ així com d'activitats dutes a terme per entitats i associacions (incloses associacions europees) amb els qui l'IVAJ tinga acords i convenis de col·laboració o que desenvolupen programes destinats a la joventut, que pot oposar-se al tractament de les seues dades amb aquestes finalitats o en el seu cas, revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a aquest efecte per a això, amb la simple notificació de la seua voluntat a l'IVAJ a través dels següents mitjans:

- Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

 1. Postal: C/ Hospital, 11. 46001 València.

 2. Electrònica: pdp_ivaj@gva.es

- De manera presencial en les oficines administratives de l'IVAJ, entregant la sol·licitud corresponent.

L'IVAJ atendrà la petició de la persona interessada conservant les mínimes dades imprescindibles per a adoptar les mesures necessàries que eviten l'enviament d'aquestes comunicacions electròniques.

Actualització de la política

Esta política podrà ser actualitzada de manera periòdica per a la seua adaptació a canvis normatius i/o del portal. Serà responsabilitat de la persona interessada accedir periòdicament a la present política de privacitat de l'IVAJ publicada, a fi de conéixer en tot moment l'última versió.

Informació de contacte

Per a qualsevol consulta sobre la present Política de Privacitat, la persona interessada podrà dirigir-se a l'IVAJ per mitjans electrònics a través de la següent adreça: pdp_ivaj@gva.es

Legislació aplicable

Este avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

 

<POLÍTICA DE COOKIES>

El portal d'internet de l'IVAJ, per a l'anàlisi estadística de la navegació que es realitza en este, fa ús dels serveis de Google Analytics que impliquen la instal·lació de cookies en l'equip dels seus usuaris. Aquestes cookies es configuren de manera tal que:

 • Les adreces IP que es traslladen al servei són prèviament anonimitzades.
 • Totes les opcions del servei que pogueren comportar tractaments de dades personals (informes d'audiències, dades d'accés, etc.) estan desactivades.

L'IVAJ no identifica a les persones que accedeixen als diferents apartats del portal.

Es pot accedir a la informació sobre Google Analytics en el següent enllaç

Així mateix, pot consultar el procediment d'anonimització utilitzat per Google Analytics en la següent adreça

Si així ho desitja, l'usuari o usuària pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del portal web de l'IVAJ en el seu navegador en qualsevol moment.

Els usuaris i usuàries del portal d'internet podran navegar pel mateix després de rebutjar expressament les cookies utilitzades per l'IVAJ amb l'únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats que requerisquen la instal·lació d'alguna d'elles.