Ajudes Entitats locals de la Xarxa Jove

Ajudes Entitats locals de la Xarxa Jove

Subvenciones nominativas a entidades locales de la Xarxa Jove 2022

Solicitud

Comunicación de nombramiento

Memoria de actuaciones

Memoria económica

Aportación de documentación

Terminis de presentació

TERMINI D'INSCRIPCIÓ:

Des del dia hàbil següent a la publicació en el DOGV número 9316 de data 08.04.2022.
De l'11/04/2022 al 30/11/2022

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ:
Fins al 30 de novembre de 2022 es presentarà la documentació que no s'haja justificat anteriorment

 

Resolución

Preguntes Freqüents

Fins el 20 de setembre de 2022.

Base 9. Sol·licitudes i termini

Sí, sempre que en tota la informació sobre l'activitat (web, memòria...) s'indique que ha sigut subvencionada per l'IVAJ.

Sí, per a les entitats locals que tinguen més de 5.000 habitants.

Les que tinguen menys de 5.000 habitants hauran de disposar, almenys, d'un programa anual de joventut.

El Pla Jove haurà de presentar-se junt a la justificació de la subvenció.

Base 3. Obligacions de les entitats beneficiàrias

Són despeses corrents aquells que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure's en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives.

Base 5. Despeses subvencionables

Les despeses realitzades entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, sempre que s'ajusten als conceptes següents:

a) Les despeses corrents i de funcionament que de manera indubtable estiguen relacionats directament amb el programa d'activitats subvencionat.

b) Les despeses de personal que de manera indubtable estiguen relacionats directament amb l'activitat subvencionada.

2. No seran objecte d'ajuda les despeses que es referisquen a material inventariable

Base 5. Despeses subvencionables

Les activitats poden realitzar-se entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

Base 5. Despeses subvencionables

 

Són subvencionables les activitats dirigides a les persones amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys.

5. No seran subvencionables les que:

a) Impliquen, promoguen o justifiquen l'odi o la violència en qualsevol de les seues formes, o discri-minen a persones per raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, opinió, condició o situació personal, econòmica o social, o que atempten contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.

b) Tinguen finalitat lucrativa.

c) Fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a l'ús de drogues, alcohol, tabac, o que incomplisquen qualsevol tipus de legislació

Base 1. Objecte de les subvencions i règim jurídic aplicable

L'import de la subvenció per a una entitat local (Q) es compondrà d'una quantitat fixa (F) més una quantitat variable (V): Q=F+V

a) La quantitat fixa (F) per a cada entitat local serà:

• Grup 1. Municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen de Pla Jove: 500 €

• Grup 2. Municipis de 5.001 a 10.000 habitants i municipis de menys de 5.000 amb Pla Jove: 1.000 €

• Grup 3. Municipis de 10.001 a 20.000 habitants: 2.000€

• Grup 4. Municipis de 20.001 a 50.000 habitants: 3.000€

• Grup 5. Municipis de 50.001 a 100.000 habitants: 4.000€

• Grup 6. Municipis de més de 100.000 habitants: 5.000€

En el cas de sol·licituds presentades per entitats supramunicipals, es prendrà com a referència la suma de la població dels municipis que formen part.

b) La quantitat variable dependrà del nombre d'entitats locals que presenten sol·licitud i de la puntuació obtinguda segons els següents subapartats:

1) La quantitat variable total (Vt): la que resulte de restar al global de la subvenció (Qt) la suma de les quantitats fixes assignades a les entitats locals que obtinguen subvenció (Ft).

Vt = Qt-Ft

2) Cada sol·licitud admesa rebrà una puntuació (P), que s'extraurà de dividir el nombre de persones amb edat compresa entre 12 i 30 anys, empadronades en el municipi (PE) segons les últimes dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística, entre la renda mitjana disponible (RMD) de l'exercici actualitzat segons la corresponent convocatòria, d'acord amb les dades públiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària

https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2019/jrubik5279db8248de4155f88c9826c1366e0e1e53175d.html

P=PE/RMD

3) La quantitat variable assignada al municipi (V) serà el resultat de multiplicar la quantitat variable total de la subvenció (Vt) per la puntuació del municipi (P) i dividir el resultat entre la suma de totes les puntuacions de les sol·licituds admeses (Pt).

V = Vt x P / Pt

Base 7. Criteris per a la concessió de les ajudes

Entitats locals d'àmbit inferior a la província que tinguen població empadronada amb edat compresa entre els 12 i els 30 anys, segons l'INE, en la data de publicació de la convocato-ria.

Base 2. Entitats beneficiàrias

Personal que dispose de la titulació de director/a o de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i els seus equivalents, quan siga necessari.

Base 3. Obligacions de les entitats beneficiàries

Només pot enviar-se a través de la seu electrònica de la Generalitat, en el document Sol·licitud general de subvencions:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22837

Base 9. Sol·licituds i termini

El termini de justificació serà el comprés entre l'endemà a aquell en què tinga lloc la publicació de la resolució de concessió de l'ajuda i el dia 31 d'octubre de l'exercici al qual s'aplica la subvenció.

Si aquest termini fora inferior a 10 dies hàbils, la data final es prorrogarà automàticament fins al dia en què es complisquen 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà a la publicació de la resolució de concessió.

Base 17. Termini de justificació de les ajudes

Les activitats objecte de subvenció poden realitzar-se directament, amb mitjans personals o materials propis, o subcontractant amb tercers fins al 100% de l'activitat.

Base 4. Subcontractació

La justificació es presentarà telemàticament mitjançant l'emplenament de l'Annex I, a través del procediment habilitat a aquest efecte, i comprendrà:

1. Memòria:

a) Activitats realitzades amb la seua descripció, data i lloc.

b) Nombre de participants en cadascuna d'elles, amb especificació d'edat i sexe.

c) Cost de cada activitat.

d) Annex fotogràfic.

e) Publicitat efectuada.

f) Avaluació de la consecució dels objectius i resultats previstos.

g) Enllaç al Pla Jove i/o Programa Anual de Joventut.

2. Relació de documents de despesa o factures amb la signatura de la persona titular de la secretaria o intervenció de l'entitat local, la qual certificarà tant la seua veracitat com que tota aquesta documentació no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció. Aquesta relació deu contindre:

a) Número d'ordre

b) Data d'emissió

c) Forma de pagament

d) Proveïdor

e) NIF

f) Concepte i activitat a la qual s'imputa

g) Total factura

h) Import imputat a la subvenció.

Base 16. Forma de justificació de les ajudes

Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, la qual cosa serà acreditat mitjançant certificació emesa a aquest efecte per la citada entitat.

Base 15. Pagament de la subvenció

L'entitat beneficiària haurà d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

Haurà d'autoritzar l'IVAJ la consulta o presentar certificat vigent emés pels respectius organismes (AEAT, SS I GVA).

Base 15. Pagament de la subvenció