T'interessa

Ajudes Entitats locals de la Xarxa Jove

Ajudes Entitats locals de la Xarxa Jove


Subvencions nominatives a entitats locals de la Xarxa Jove 2023

 

CORRECCIÓ d’errades materials de la Resolució de 3 de març de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S6030000, Xarxa Jove, dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023

Resolució de concessió 2023

- Procediment de sol·licitud (des del 14 de març fins al 14 d'abril del 2023) 

 

- Procediment d'aportació de documentació

 

 

 

Preguntes Freqüents

Serà actuació prioritària de les entitats que no ho tinguen, que comunicaran a l'IVAJ l'aprovació del Pla Jove abans de la finalització del termini de justificació de la subvenció.
 

Es consideren despeses de naturalesa corrent els que es financen amb pressupost del Capítol 2 de la classificació econòmica de les despeses, i entre ells: despeses de desplaçament, despeses de telefonia i internet, despeses de papereria, despeses de lloguer d'equips informàtics o tecnològics, ...

No són despeses de naturalesa corrent aquells que suposen l'adquisició de béns inventariables.

Persona que tinga intervenció directa amb joves, mitjançant el disseny, implementació i avaluació d'activitats dirigides a la població juvenil i la dinamització de grups de joves.

En el cas que l'entitat beneficiària siga una mancomunitat, la persona o persones amb aquest perfil professional donaran prioritat a l'actuació en els municipis de menys de 5.000 habitants.

Haurà d'estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional, en concret, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural Turística, Tècnic/a Superior en Integració Social, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural o qualsevol altra titulació de la mateixa família professional.

També es podrà contractar o nomenar persones que estiguen en possessió d'un altre títol de Formació Professional de grau superior o qualsevol altra titulació universitària de les indicades en l'apartat a), sempre que, a més, acrediten haver realitzat alguna de les formacions indicades en l'apartat seté, punt 2.2.

Persona amb funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de polítiques integrals de joventut. Haurà d'estar en possessió de titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Ciències Polítiques o Magisteri.

També serà vàlida qualsevol altra titulació universitària superior, sempre que la persona compte amb un mínim d'experiència i formació en l'àmbit de les polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, d'entre les següents:

- Màster o postgraus que aborden total o sectorialment polítiques de joventut i les seues metodologies.

- Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural.

- Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural i Turística.

- Director/a Activitats Temps Lliure (DAT) o equivalent.

Titulació universitària en Psicologia, s'encarregarà de la detecció de necessitats i del disseny, implementació i avaluació de programes i actuacions dirigides a millorar el benestar emocional de la població jove.
 

Els imports màxims imputables a la subvenció seran els següents:

a) Fins a 33.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació d'una persona de grup A, amb el perfil i requisits establits en apartat sisé 4.a de la Resolució.

b) Fins a 28.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona del grup B, amb els requisits establits en l'apartat sisé 4.b de la Resolució.

Quan estiga previst en l'Annex I:

  • Fins a 33.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació d'una persona de grup A psicòloga/o, amb els perfils i requisits establits en l'apartat sisé 4.c de la Resolució.
  • Fins a 3.000 euros com a despeses de desplaçament o altres despeses de naturalesa corrent necessaris per a la realització de les activitats indicades en el punt cinqué de la resolució, per cadascuna de les persones contractades o nomenades i proporcionalment al temps de contractació.

Els imports màxims imputables a la subvenció seran els següents:

a) Fins a 33.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació d'una persona de grup A, amb el perfil i requisits establits en apartat sisé 4.a de la Resolució.

b) Fins a 28.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona del grup B, amb els requisits establits en l'apartat sisé 4.b de la Resolució.

1. Pla Jove territorial
2. Fòrum Jove
3. Programes de joventut
 

  • Abans del 15 de novembre de 2023, les despeses efectuades entre l'1 de gener i el 31 d'octubre. 
  • Abans del 31 de gener de 2024, les despeses realitzades entre l'1 de novembre i el 31 de desembre de 2023, sempre que s'haja presentat abans del 15 de novembre de 2023 un certificat, signat per la persona titular de la secretaria o intervenció, en el qual es facen constar les quantitats pendents d'abonament per causa no imputable a l'entitat, que es troben en la fase comptable AD o posterior.

La realització de les actuacions indicades en punt 5 de la resolució és una obligació de les entitats beneficiàries.

  • Juntament amb la memòria econòmica, abans del 15 de novembre 2023, de les actuacions realitzades fins al 31 d'octubre.
  • Abans del 31 de gener de 2024, de les actuacions realitzades entre l'1 de novembre i el 31 de desembre de 2023.

En aquest enllaç.

Quan el nomenament o contractació s'haja realitzat abans de la publicació de la resolució, es presentarà l'Annex II, amb la documentació acreditativa, quan es presente la sol·licitud.

Quan el nomenament o contractació siga posterior a la publicació de la resolució, es comunicarà comunicar a l'IVAJ (Annex II), en el termini de 10 dies des de la seua formalització, adjuntant la documentació acreditativa.

En cas de produir-se baixes temporals per malaltia o maternitat del personal contractat o nomenat, l'entitat beneficiària estarà obligada a cobrir-les, mitjançant la contractació de nou personal, d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda en el procediment selectiu, i assumirà directament el cost que aquestes baixes poguera ocasionar. No seran subvencionables els períodes temporals en què aquest personal no estiga efectivament contractat o nomenat, ni aquells en què no hi haja continuïtat en la prestació del servei per no haver-se cobert les baixes que es produïsquen. Hauran de ser comunicades a l'IVAJ en un termini de 10 dies.

Les comunicacions es realitzaran electrònicament

.

Després de la recepció de la sol·licitud de subvenció i de l'Annex II. A aquest últim document li acompanyarà la documentació acreditativa del contracte, nomenament o pròrroga del personal subvencionable. Tot això, llevat que l'entitat local beneficiària sol·licite, expressament, un import menor.
 

Una vegada presentada la sol·licitud, podrà presentar-se documentació en qualsevol moment (siga esmena de la ja presentada, nous nomenaments, baixes, ...) a través del tràmit d'Aportació de documentació

L'entitat és la responsable de la realització del Pla Jove amb els recursos de què dispose. El personal tècnic contractat col·laborarà estretament en la seua realització.
 

Les entitats beneficiàries han de presentar la Sol·licitud general de subvencions, fins al dia 14 d'abril de 2023. Només pot tramitar-se amb certificat.

Si l'entitat ja té contractada alguna persona amb càrrec a aquesta subvenció, quan presente la sol·licitud haurà de presentar també l'Annex II.