Ajudes a entitats locals de la "Xarxa Jove" 2022

Ajudes a entitats locals de la "Xarxa Jove" 2022

  • Resolució de concessió d'ajudes a entitats locals de la “Xarxa Jove” 2022.

Línia nominativa per a la realització d'actuacions vinculades en la “Xarxa Jove” durant l'any 2022 per a la contractació de personal tècnic de joventut.  

 

Sol·licitud

Aportació de documentació (a partir de l'11 d'abril de 2022).

Termini de justificació:

Fins al 30 de novembre de 2022.

 

Resolució de concessió (DOGV)

Correcció d'errades (DOGV)

Annexos:

Preguntes Freqüents

Només a través de mitjans electrònics, mitjançant el sistema integral únic per a la gestió de subvencions de la GVA denominat ESTER, en l’apartat específic, utilitzant una sol·licitud que s’ajusta al model general existent per a subvencions (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19972)

És actuació prioritària de les entitats que no el tinguen, que hauran de comunicar a l’IVAJ l’aprovació del Pla Jove, abans de la finalització del termini de justificació de la subvenció.

Podran contractar també personal amb altres perfils professionals, sempre que compten en el seu equip de joventut amb el personal que s’indica en els punts a, b i c (tècnic/a de joventut grup A, tècnic/a de joventut grup B i psicòleg/a). Segons el punt nové de la resolució.

Dins d’ESTER, es pot enviar documentació a l’IVAJ en dues fases: en un primer moment, com a “sol·licitud subvenció” (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19972) s’hi ha d’adjuntar l’annex I en el cas de tindre una persona ja contractada, i a partir d’aleshores, en tots els casos (siga esmena de la documentació, nous nomenaments, baixes, etc.) a través d’“aportació de documentació” (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19388&version=amp).

Persona que intervé directament amb joves, amb funcions de dissenyar, implementar i avaluar activitats dirigides a la població juvenil i de dinamitzar grups de joves.

En el cas que l’entitat beneficiària siga una mancomunitat, ha d’actuar, de manera prioritària, en els municipis de menys de 5.000 habitants.

Ha d’estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional, en concret, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural.

També es pot contractar o nomenar persones que estiguen en possessió d’un altre títol de Formació Professional de grau superior, sempre que, a més, acrediten haver realitzat alguna de les formacions indicades en el punt 7.2.

7.2. Formació en polítiques integrals de joventut. Es valoraran amb un punt per cada 100 hores de formació, que s’han d’acreditar amb l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, les formacions següents:

Màster o postgraus que aborden totalment o sectorialment polítiques de joventut i les seues metodologies.

Monitor/a Activitats Temps Lliure (MAT) o equivalent.

Director/a Activitats Temps Lliure (DAT) o equivalent

TASOC

TASOCT

Certificat de professionalitat d’Informació Juvenil o qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut o desenvolupament comunitari.

No es valorarà com a mèrit la formació i/o experiència que s’haja aportat per a justificar el compliment dels requisits d’accés.

Persona amb funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de polítiques integrals de joventut. Ha d’estar en possessió de titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.

També és vàlida qualsevol altra titulació universitària superior, sempre que la persona compte amb un mínim d’experiència i formació en l’àmbit de les polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, entre la que s’especifica en el punt 7, equivalent a 20 punts.

7. Per a acreditar l’experiència i la formació específica en l’àmbit de joventut, s’han d’utilitzar els criteris següents:

7.1. Experiència professional. Es valorarà fins a un màxim de 15 punts, de la manera següent:

Treball en les administracions públiques, que s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida pel registre de personal corresponent:

En llocs de treball que pertanguen al mateix o superior grup de titulació, amb les funcions del perfil professional al qual s’opta en programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys: 0,5 punts per mes complet.

En llocs de treball que pertanguen al mateix o superior grup de titulació, sense cap altre requisit addicional: 0,3 punts per mes complet.

En llocs de treball que pertanguen a menor grup de titulació al del lloc al qual s’opta, en el sector sociocultural o de treball amb joves: 0,2 punts per mes complet.

Treball per compte d’altri o com a professional autònom/a, que s’ha d’acreditar mitjançant contracte laboral o certificació de l’empresa (de manera excepcional, mitjançant nòmines on conste la categoria professional) i informe de vida laboral, sempre que el treball realitzat guarde relació amb el sector sociocultural o de treball amb joves o les funcions que corresponguen al lloc de treball que ha de cobrir-se: 0,2 punts per mes complet.

7.2. Formació en polítiques integrals de joventut. Es valoraran amb un punt per cada 100 hores de formació, que s’han d’acreditar amb l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, les formacions següents:

Màster o postgraus que aborden totalment o sectorialment polítiques de joventut i les seues metodologies.

Monitor/a Activitats Temps Lliure (MAT) o equivalent.

Director/a Activitats Temps Lliure (DAT) o equivalent

TASOC

TASOCT

Certificat de professionalitat d’Informació Juvenil o qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut o desenvolupament comunitari.

No es valorarà com a mèrit la formació i/o experiència que s’haja aportat per a justificar el compliment dels requisits d’accés.

7.3. Experiència en activitats de voluntariat. Es valoraran les realitzades de manera continuada en associacions juvenils, que s’han d’acreditar amb el certificat signat per la persona responsable de l’entitat de voluntariat, 0,1 punts per mes complet.

7.4. La valoració dels mèrits no pot superar els 15 punts en l’experiència professional indicada en el punt 7.1, els 15 punts en la formació que s’inclou en el punt 7.2 i els 5 punts en l’experiència en activitats de voluntariat.

  • Titulació universitària en Psicologia, s’encarregarà de la detecció de necessitats i del disseny, implementació i avaluació de programes i actuacions dirigides a millorar el benestar emocional de la població jove.
  • S’hi inclou la figura de psicòleg/psicòloga en 15 mancomunitats.

  • Es consideren despeses de naturalesa corrent les que es financen amb pressupost del Capítol 2 de la classificació econòmica de les despeses, i entre aquestes: despeses de desplaçament, despeses de telefonia i internet, despeses de papereria, despeses de lloguer d’equips informàtics o tecnològics, etc.
  • No són despeses de naturalesa corrent aquelles que suposen l’adquisició de béns inventariables.

No es pot superar l’import total; els conceptes i els imports màxims imputables a la subvenció concedida són els següents:

a) Fins a 33.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona de grup A (tècnic/a de joventut i psicòleg/psicòloga), amb els perfils i requisits establits en la resolució.

b) Fins a 28.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona del grup B (dinamitzador/a juvenil), amb els requisits establits en la resolució.

c) Fins a 3.000 euros com a despeses de desplaçament o altres de naturalesa corrent necessàries per a la realització de les activitats indicades en la resolució, per cada una de les persones contractades o nomenades i proporcionalment al temps de contractació.

No es pot superar l’import total; els conceptes i els imports màxims imputables a la subvenció concedida són els següents:

a) Fins a 33.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona de grup A (tècnic/a de joventut), amb els perfils i requisits establits en la resolució.

b) Fins a 28.000 euros pels costos salarials derivats del nomenament o la contractació de cada persona del grup B (dinamitzador/a juvenil), amb els requisits establits en la resolució.

1. Pla Jove territorial

2. Fòrum Jove

3. Programes de joventut

Fins al dia 30 de novembre de 2022, s’ha de presentar davant de l’IVAJ l’informe memòria de les actuacions realitzades i el certificat del secretari o secretària, interventor o interventora de l’entitat. Corresponent a la part de la subvenció que no s’haja justificat anteriorment.

En cas de quantitats reconegudes i pendents d’abonament per causa no imputable a l’entitat, que es troben en la fase comptable ADO o posterior, poden incloure’s aquestes quantitats en l’apartat corresponent de l’annex III. (Segons s’indica en apartat nové punt 2.)

La realització de les actuacions indicades en punt 5 de la resolució és una obligació de les entitats beneficiàries.

Juntament amb la memòria econòmica, abans del 30 de novembre 2022.

Mitjançant l’enllaç següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19388&version=amp

  • Les entitats en les quals aquest nomenament o contractació s’haja realitzat amb anterioritat a la publicació de la resolució, han de presentar l’annex I, amb la mateixa documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud.
  • És una obligació dels ajuntaments i les mancomunitats comunicar a l’IVAJ, prèviament a la data en què es faça efectiu, el nomenament o el contracte de treball subscrit (annex I) i presentar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies, comptats des de la formalització. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19388&version=amp).

○ En cas de produir-se baixes temporals per malaltia o maternitat del personal contractat o nomenat, l’entitat beneficiària està obligada a cobrir-les, mitjançant la contractació de personal nou, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el procediment selectiu, i ha d’assumir directament el cost que aquestes baixes puga ocasionar. No són subvencionables els períodes temporals en què aquest personal no estiga efectivament contractat o nomenat, ni aquells en què no hi haja continuïtat en la prestació del servei per no haver-se cobert les baixes que es produïsquen. Han de ser comunicades a l’IVAJ en un termini de 10 dies.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19388&version=amp

El tràmit en ESTER estarà permanentment obert, des de l’endemà de la publicació en el DOGV, per la qual cosa s’hi podrà accedir per a veure la informació requerida.

L’entitat és la responsable de la realització del Pla Jove amb els recursos de què dispose. El personal tècnic contractat ha de col·laborar estretament en la seua realització.

L’última reforma de l’Estatut dels Treballadors, produïda pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, es planteja la qüestió de què ocorre amb els treballadors contractats (personal laboral) amb un contracte per obra o serveis, a causa de la desaparició d’aquesta figura.

 

El Reial decret, en la disposició transitòria tercera, disposa que:

“Els contractes per a obra i servei determinat basats en el que es preveu en l’article 15.1.a) de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció vigent abans de l’entrada en vigor de l’apartat tres de l’article primer, formalitzats abans del 31 de desembre de 2021, […], que estiguen vigents en la data esmentada, resultaran aplicables fins a la seua duració màxima, en els termes recollits en els preceptes esmentats.”

Per tant, els contractes subscrits per obra o servei amb anterioritat al 31 de desembre de 2021 poden tindre una duració màxima de tres anys (prorrogable per 12 mesos si així s’estableix).

Per als contractes subscrits a partir de la data esmentada, hauran de fer en cada cas concret l’oportuna consulta en l’entitat local respectiva.