Altres ajudes

Altres ajudes

  • Diputació Provincial de València

Convocatòria de subvencions a associacions juvenils de la província de València per a 2023.

  • Diputació Provincial de Castelló

Convocatòria de subvencions a associacions Juvenils de la província de Castelló per a programes de joventut per a 2023.

  • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys, per a 2023.

  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

- Ajudes a ajuntaments i entitats locals menors per al desenvolupament del projecte Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, per a 2023.

- Subvencions a entitats locals per a programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, per a 2023

  • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Ajudes a menjadors escolars i transport escolar curs 2022/2023 

  • Instituto de la Juventud (INJUVE) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Ajudes a entitats locals en matèria de joventut per a 2022/2023

faqs

Cal presentar justificació d'estar al corrent enfront d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social?

Només si no ha autoritzat l'IVAJ per a realitzar la consulta.
(Veure Base 15. Pagament de la subvenció)

Cal presentar la justificació de trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes?

No, l'IVAJ realitza la consulta pública.
(Veure Base 15. Pagament de la subvenció)

Es pot subcontractar la realització de les activitats amb empreses externes?

Sí, poden realitzar-se directament o subcontractant amb tercers fins al 100% de l'activitat.
(Veure Base 4. Subcontractació)

Fins quan es pot presentar la justificació?

En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la Resolució d'adjudicació en el DOGV (8 de novembre de 2022), és a dir, fins al 22 de novembre de 2022 (inclòs).
(Veure Resolc Tercer)

On i com s'envia la justificació?

Només pel procediment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19306
Emplenant l'Annex I, que contindrà:
1. Memòria:
a) Activitats realitzades amb la seua descripció, data i lloc.
b) Nombre de participants en cadascuna d'elles, amb especificació d'edat i sexe.
c) Cost de cada activitat.
d) Annex fotogràfic.
e) Publicitat efectuada.

f) Avaluació de la consecució dels objectius i resultats previstos.
g) Enllaç al Pla *Jove i/o Programa Anual de Joventut.
2. Relació de documents de despesa o factures amb la signatura de la persona titular de la secretaria o intervenció de l'entitat local, la qual certificarà tant la seua veracitat com que tota aquesta documentació no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció. Aquesta relació ha de contindre:
a) Número d'ordre
b) Data d'emissió
c) Forma de pagament
d) Proveïdor
e) NIF
f) Concepte i activitat a la qual s'imputa
g) Total factura
h) Import imputat a la subvenció.
(veure Resolc Tercer i Base 16. Forma de justificació de les ajudes)

Qui pot justificar la subvenció?

Entitats locals beneficiàries relacionades en l'Annex I de la Resolució de concessió.
(veure Resolc Primer i Annex I)

Quin tipus d'activitats es poden subvencionar i període de realització?

Les activitats realitzades entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, dirigides a les persones amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys.
No seran subvencionables les que:
    a) Impliquen, promoguen o justifiquen l'odi o la violència en qualsevol de les seues formes, o discriminen persones per raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, opinió, condició o situació personal, econòmica o social, o que atempten contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.
    b) Tinguen finalitat lucrativa.
   c) Fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a l'ús de drogues, alcohol, tabac, o que incomplisquen qualsevol tipus de legislació.

Quan siga necessari, les activitats es realitzaran amb personal que dispose de la titulació de director/a o de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i els seus equivalents.
(Veure Base 1. Objecte de les subvencions i règim jurídic aplicable, Base 3. Obligacions de les entitats beneficiàries i Base 5. Despeses subvencionables)

Quines despeses es poden finançar?

Les despeses realitzades entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, sempre que es tracte de:
a) Despeses corrents i de funcionament que de manera indubtable estiguen relacionats directament amb el programa d'activitats subvencionat.
b) Despeses de personal que de manera indubtable estiguen relacionats directament amb l'activitat subvencionada.
(Veure Base 5. Despeses subvencionables)
 

Què són despeses corrents?

Els béns fungibles, els que tinguen una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, els que no siguen susceptibles d'incloure's en inventari o siguen despeses previsiblement reiteratives.
(Veure Base 5. Despeses subvencionables)

És obligatori tindre el Pla Jove aprovat?

Sí, per a les entitats locals que tinguen més de 5.000 habitants.
Les que tinguen menys de 5.000 habitants hauran de disposar, almenys, d'un programa anual de joventut.

(Veure Base 3. Obligacions de les entitats beneficiàries)

És subvencionable una activitat que s'ha realitzat abans de publicar-se la resolució i no porta el logo de l'IVAJ?

Sí, sempre que en tota la informació sobre l'activitat (web, memòria,...) s'indique que ha sigut subvencionada per l'IVAJ.