Visualització de contingut web

Projectes de camps de treball a murcia

Informació d'interés

QUOTA D'INSCRIPCIÓ: La quota és de 110 €. 

DOCUMENTACIÓ PARTICIPANTS: Indispensable DNI i Targeta Sanitària.

  • Les Fitxes Informatives indicaran què activitats requereixen presentar també el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

PARTICIPACIÓ JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL: Les Fitxes Informatives especificaran l'accessibilitat de cada activitat. 

DEVOLUCIÓ QUOTA PARTICIPACIÓ: 

Procedirà la devolució de la quota quan se suspenga l'activitat i quan concórrega alguna de les causes següents que impedisquen la participació del/la sol·licitant en l'activitat, sempre que quede acreditada documentalment i es comunique a la Direcció general de Joventut abans de l'inici de la mateixa: 

  • Malaltia o defunció de la persona sol·licitant o d'algun familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 
  • Motius laborals. 
  • Altres causes de força major degudament justificades.
  • La no incorporació a l'activitat, o la cancel·lació de la plaça, una vegada començat el Camp de Voluntariat Juvenil, suposarà la pèrdua del 100% de l'import abonat.
  • Per a sol·licitar la devolució es contactarà amb la Direcció general de Joventut, on s'informarà del procediment a seguir per a la devolució. Tel.: 968 35 72 74 / 968 35 73 15.

 

Contactes Direcció general de Joventut: 

  • María José: 968 35 72 74 – mjose.abenza@carm.es
  • Antonio: 968 35 73 15 – antonio.beviar@carm.es

Projectes de camps