Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Madrid

Informació d'interés

La quota dels Camps de Voluntariat de la Comunitat de Madrid té dues tarifes

Menors de 25 anys: 110 €

De 25 a 30 anys: 133,10 €

Dades per al voluntari

El participant en incorporar-se al camp de voluntariat haurà de portar còpia del full d'inscripció, el DNI i la targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat.

La Direcció General de Joventut no envia confirmació de la plaça. Es considera admés al voluntari en el moment en què es fa l'ingrés de la quota.

Devolució de quotes

Segons la llei de Taxes i Preus Públics de la Comunitat de Madrid, es procedirà la devolució de quota, únicament en casos de suspensió de l'activitat imputable a l'entitat organitzadora.

Edat dels participants

L'edat dels participants és de 15 a 30 anys, havent de tindre l'edat  mínima complida abans de la seua incorporació al camp. No s'admetran persones que no complisquen aquest requisit.

Projectes de camps