Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Euskadi

Información de interés

Pagament de la quota

En la Comunitat Autònoma d'Euskadi la quota a pagar serà de 110 euros.

Renúnci i devolució de quota

1.- La devolució del preu públic corresponent a la inscripció en els camps de voluntariat juvenil de la Comunitat Autònoma d'Euskadi i a l'estranger es produirà de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.6 del Text Refós de la Llei de taxes i preus públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat pel Decret legislatiu 1/2007, d'11 de setembre, és a dir, procedirà la devolució de l'import que corresponga quan, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic, no es realitze l'activitat o no es preste el servei i es complisquen la resta dels requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

2.- Quan la causa de la no participació no siga imputable a la pròpia Administració, hauran de verificar-se els següents extrems:

2.1.- Que la causa que impedeix la participació en el camp de voluntariat juvenil siga alguna de les següents circumstàncies:

a) Malaltia o accident del o de la jove que li impedisca assistir al camp de voluntariat juvenil.

b) Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

c) Altres causes de força major, degudament justificades.

Es consideraran causes imputables a la persona obligada al pagament les següents: l'haver remés fora de termini o no haver remés la documentació requerida en l'article 7, punts 2 i 3 de la convocatòria, l'haver aconseguit un treball, haver obtingut mals resultats acadèmics o l'haver aconseguit plaça en algun altre programa d'activitats coincident en dates amb el camp de voluntariat juvenil.

Projectes de camps