D'interés

Oferta Concertada Hivern

Oferta Concertada Hivern

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

VIU L'HIVERN:

del 7 de setembre de 2020 al 31 de maig de 2021

Beneficiaris

La campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també a grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu.
Mínim de places: 15
Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. 
Màxim de nits: 15 nits 

Serveis que comprén

Alberg

 • Allotjament en habitacions compartides, amb llençols 
 • Parament de menjador col·lectiu
 • Servei d'alimentació en pensió completa

Campament

 • Allotjament en cabanes, refugi o tenda pròpia
 • Parament de menjador col·lectiu, quan hi haja servei d'alimentació
 • Servei d'alimentació en pensió completa en els períodes que s'indiquen en l'annex IX

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • Es formalitzaran en un imprés normalitzat annex III, i a través del procediment PROP.

Termini de presentació de sol·licituds

Es podran presentar sol·licituds fins a un mes abans del començament de cada estada. Les entitats podran presentar fins a 3 sol·licituds

 • Els torns i places s'adjudicaran per ordre d'entrada en el Registre Electrònic de l'IVAJ

Oferta de places (annex IX. Periode d'estades)

 • Albergs
 • Campaments

Tarifes (annex VIII. Tarifes)

 • Tarifa especial: dirigida a associacions juvenils, ajuntaments i altres entitats legalment constituïdes, que organitzen activitats d'oci educatiu sense ànim de lucre.
 • Tarifa general: dirigida a la resta de beneficiaris.

Pagament i documentació

a) Dins dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

 • Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona i dia, en reserva d'albergs, o d'1,50 € per persona i dia, en campaments.
 • Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits, firmada per la persona responsable.
 • Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud.

b) 15 dies naturals abans del començament de l'estada:

Altres documents